• BG
  • EN

Агенция Митници обяви търг за оценка за съответствието на проекти за реконструкция на граничните пунктове при Кулата и Калотина

Обявената от Агенция "Митници" обществена поръчка е в две обособени позиции:

- Обособена позиция № 1: „Реконструкция на ГКПП Кулата“.

- Обособена позиция № 2: „Реконструкция на ГКПП Калотина“.

В обхвата на настоящата обществена поръчка за всяка една от обособените позиции се включват следните дейности: Дейност I – Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти, при спазване на изискванията на чл. 142 от ЗУТ; Дейност II – Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, в задължителния обхват, регламентиран в чл. 168, ал. 1, ал. 3 и ал. 6 от ЗУТ. Дейност III – Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявили се дефекти през гаранционните срокове, съобразно с чл. 168. ал. 7 от ЗУТ.

Прогнозната стойност е в размер на 180000 лв. без ДДС, а срокът за подаване на документи за участие: 14 септември, 2018 г.

 

Вижте всички детайли тук:

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=862033&mode=view