• BG
  • EN

ДНСК с нова структура, обособяват се 28 РДНСК към главната дирекция

С предложения проект на Устройствен правилник на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) се оптимизира структурата и числеността на административните звена в дирекцията, прецизират се техните функционални характеристики и се преодоляват дублиращи функции, съобщават от Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/. Функциите на административните звена са основно преразгледани, систематизирани и по-добре дефинирани.

С проекта на Устройствен правилник, администрацията на ДНСК е структурирана в четири дирекции и в една главна дирекция, с 28 регионални дирекции за национален строителен контрол (РДНСК). Общата администрация е структурирана в: дирекция „Административно, информационно обслужване и човешки ресурси“, дирекция „Финансово-стопански дейности“ и дирекция „Правна“. Преструктурирана е и специализираната администрация, като се създава главна дирекция „Въвеждане в експлоатация и регионални дирекции за национален строителен контрол“ и дирекция „Контролна дейност“.

Съществуващите към настоящия момент шест РДНСК, които включват 28 регионални отдела „Национален строителен контрол“ се преструктурират в 28 РДНСК към главната дирекция.

С проекта на акт се намалява числеността на ДНСК с 20 щатни бройки, като по този начин общата численост на дирекцията се променя от 421 на 401 щатни бройки.

 

Вижте детайлите тук:

       
     

Проект на ПМС

 
     

Доклад към проект на ПМС

 
     

Проект на УП на ДНСК

 
     

ЧПОВ към проект на УП на ДНСК

 
     

Становище на д. Модернизация на администрацията

 

Снимка:  http://1kam1.com