• BG
  • EN

До 10 септември можете да заявите участие в обучение по Модул 2 за консултанти, лектори са инж. Милка Гечева и инж. Красимир Петков

ОБУЧЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛИСТИ КЪМ КОНСУЛТАНТСКИ ФИРМИ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ.167, АЛ.2,Т.3  ОТ ЗУТ

ПО МОДУЛ 2 ОТ ПРОГРАМА, УТВЪРДЕНА ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО НА

ТЕМА:

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО,
                                                                    ВКЛЮЧИТЕЛНО АКТ ОБРАЗЕЦ 15

                                                                           

18 СЕПТЕМВРИ /ПЕТЪК/, 2015 Г.

 СОФИЯ, х-л „Света София”, ул. „Пиротска” 18

 

ЛЕКТОРИ

ИНЖ. МИЛКА ГЕЧЕВА, НАЧАЛНИК НА ДНСК

ИНЖ. КРАСИМИР ПЕТКОВ, ЗАМЕСТНИК – НАЧАЛНИК НА ДНСК В ПЕРИОДА 2011 – 2013, В МОМЕНТА КОНСУЛТАНТ ВЪВ ФИРМА ЗА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

 

 

П Р О Г Р А М А

 

  9.15 – 9.30  

Регистрация със сутрешно кафе и чай.

  9.30 – 10.30

Упражняване на строителен надзор на строителен обект – права, отговорности и задължения съгласно чл. 154, 168, 169 б, 170 и други от ЗУТ.

10.30 – 10.45

Почивка.

10.45 – 12.30

Институции, взаимодействащи си с консултанта.

Инструменти в помощ на консултанта – закони и подзаконови нормативни актове.

Актове и протоколи по време на строителството – Наредба №3 за съставяне на актове и протоколите по време на строителството – първа част

12.30 – 13.30

Работен обяд /със сандвичи/

13.30 – 15.30

Актове и протоколи по време на строителството – Наредба №3 за съставяне на актове и протоколите по време на строителството – втора част

Акт – образец 15 и становища от компетентните органи, когато са необходими.

15.30 – 16.30

Дискусия, свързана с практически казуси.

16.30 – 16.45

Връчване на Удостоверения за преминат курс на обучение съгласно изискванията на чл. 167, ал. 2, т. 3 от ЗУТ по МОДУЛ 2 от утвърдена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството програма.

 

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ

 

ТРИТЕ ИМЕНА НА УЧАСТНИКА

 

ФИРМА

 

ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА

 

МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН И E-MAIL

 

 

 

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ – 10 СЕПТЕМВРИ, 2015

 

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ НА ЕДИН УЧАСТНИК:

    96 ЛЕВА (ДЕВЕТДЕСЕТ И ШЕСТ ЛЕВА) ЗА ЧЛЕНОВЕ НА БААИК

     180 ЛЕВА (СТО И ОСЕМДЕСЕТ ЛЕВА) ЗА ДРУГИ

  ОБУЧЕНИЕТО ЩЕ СЕ СЪСТОИ ПРИ НЕ ПО-МАЛКО ОТ 25 УЧАСТНИКА

  В ТАКСИТЕ Е ВКЛЮЧЕНО ДДС-ТО!

 

 

Моля, превеждайте таксите не по-късно от 10 септември, 2015 г. на сметката на БААИК:

УНИКРЕДИТ  БУЛБАНК, 

BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG47UNCR96601087804103