• BG
  • EN

До 4 април се подават документи за участие в търга на СО за избор на консултант на трамвайните релси

Стойността на поръчката е 1495060.08 BGN без ДДС, а предметът й включва строителен надзор и изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, съгласно чл. 166 от ЗУТ за обекти: „Реконструкция на трамваен релсов път по ул. „Каменоделска” от кръстовището с бул. „К. Стоилов” до крайно трамвайно ухо „Орландовци” и „Реконструкция на трамваен релсов път по бул. „Цар Борис III” от ухо „Княжево” до ухо „Съдебна палата”, без участъците на пл. „Руски паметник” и кръстовището на бул. „Цар Борис III” и бул. „Г. Делчев”, в изпълнение на проект „Интегриран столичен градски транспорт – фаза II” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Наименование на процедурата:BG16RFOP001-1.001-039 “Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”.

Вижте цялото обявление в сайта на АОП