• BG
  • EN

Фирма печели с неадекватно ниска цена обществена поръчка за строителен надзор, възложена от община Септември

Обществената поръчка, възложена от община Септември, обхваща изпълнение на дейности свързани с упражняване на строителен надзор при изпълнение на дейности по Многофамилни жилищни сгради, одобрени за обновяване в рамките на Националната програма енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Става въпрос за три обособени позиции, всяка от която включва:

  • упражняване на строителен надзор по време на строителството при спазване на относимото законодателство;
  • изготвяне на окончателен доклад и технически паспорт на строежа

Многофамилните жилищните сгради се намират в гр. Септември, на бул. "България" с номера съответно 63, 65 и 67.

Вчера, 13 Март, са публикувани протоколите на тръжната комисия.

От тях става ясно, че и трите обособени позиции се печелят от фирма "АТИ Консулт" ЕООД, управлявана от Петър Петров /фирмата не е член на БААИК/

 

Ценовите оферти на участниците са както следва:

 
За Обособена позиция 1:
Първо място - Участник “АТИ КОНСУЛТ” ЕООД” с предложена цена 1600,00 лв. без ДДС.
Второ място - Участник „БСК Инжинеринг” АД с предложена цена 2550,00 лв. без ДДС.
Трето място - Участник „БУЛКОНС ГРУП” ЕООД с предложена цена 2880,00 лв. без ДДС.
Четвърто място - Участник „Т7 консулт” ЕООД с предложена цена 2970,00 лв. без ДДС.
Пето място - Участник „ИНТЕРКОНСУЛТ” ЕООД с предложена цена 3000,00 лв. без ДДС.
Шесто място - Участник „ХЕБРОС КОНСУЛТ” ЕООД с предложена цена 3225,00 лв. без
ДДС.
Седмо място - Участник „Институт за управление на програми и проекти” ООД с
предложена цена 3400,00 лв. без ДДС.
Осмо място - Участник „ТЕРМОКОНТРОЛ СЪРВИЗ” ЕООД с предложена цена 3460,00 лв.
без ДДС
Девето място - Участник „ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ” ООД с предложена цена 3757,00 лв. без
ДДС
Десето място - Участник ЕТ „Строителен надзор – Татяна Немска” с предложена цена
4200,00 лв. без ДДС
Единадесето място - Участник „КИМА КОНСУЛТ” ЕООД с предложена цена 4444,00 лв. без
ДДС.
 
За Обособена позиция 2:
Първо място - Участник „АТИ КОНСУЛТ” ЕООД” с предложена цена 1400,00 лв. без ДДС.
Второ място - Участник „БУЛКОНС ГРУП” ЕООД с предложена цена 2460,00 лв. без ДДС.
Трето място - Участник „БСК Инжинеринг” АД с предложена цена 2550,00 лв. без ДДС.
Четвърто място - Участник „ТЕРМОКОНТРОЛ СЪРВИЗ” ЕООД с предложена цена 2640,00
лв. без ДДС.
Пето място - Участник „Т7 консулт” ЕООД с предложена цена 2700,00 лв. без ДДС.
Шесто място - Участник „ИНТЕРКОНСУЛТ” ЕООД с предложена цена 3000,00 лв. без ДДС.
Седмо място - Участник „ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ” ООД с предложена цена 3177,00 лв. без
ДДС.
Осмо място - Участник „Институт за управление на програми и проекти” ООД с предложена
цена 3200,00 лв. без ДДС
Девето място - Участник „ХЕБРОС КОНСУЛТ” ЕООД с предложена цена 3225,00 лв. без
ДДС
Десето място - Участник „КИМА КОНСУЛТ” ЕООД с предложена цена 3456,00 лв. без ДДС
Единадесето място - Участник ЕТ „Строителен надзор – Татяна Немска” с предложена цена
3900,00 лв. без ДДС.
 
За Обособена позиция 3:
Първо място - Участник „АТИ КОНСУЛТ” ЕООД” с предложена цена 2200,00 лв. без ДДС.
Второ място - Участник „ХЕБРОС КОНСУЛТ” ЕООД с предложена цена 3225,00 лв. без
ДДС.
Трето място - Участник „БУЛКОНС ГРУП” ЕООД с предложена цена 3280,00 лв. без ДДС.
Четвърто място - Участник „ТЕРМОКОНТРОЛ СЪРВИЗ” ЕООД с предложена цена 3360,00
лв. без ДДС.
Пето място - Участник „БСК Инжинеринг” АД с предложена цена 3550,00 лв. без ДДС.
Шесто място - Участник „Институт за управление на програми и проекти” ООД с
предложена цена 3600,00 лв. без ДДС.
Седмо място - Участник „Т7 консулт” ЕООД с предложена цена 3700,00 лв. без ДДС.
5
Осмо място - Участник „ДИНЕЛ СН” ЕООД с предложена цена 4500,00 лв. без ДДС
Девето място - Участник ЕТ „Строителен надзор – Татяна Немска” с предложена цена
4600,00 лв. без ДДС
Десето място - Участник „ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ” ООД с предложена цена 4677,00 лв. без
ДДС
Единадесето място - Участник „ИНТЕРКОНСУЛТ” ЕООД с предложена цена 5000,00 лв. без
ДДС.
Дванадесето място - Участник „КИМА КОНСУЛТ” ЕООД с предложена цена 5555,00 лв. без
ДДС.
 
Комисията определя за изпълнител в обявената обществена поръчка по реда на чл.20,
ал.3 от ЗОП във връзка с „двадесет и шеста” от ЗОП с предмет: „Упражняване на строителен
надзор и контрол на строително-монтажните работи при изпълнение на СМР по обособени
позиции”, с класираните на първо място участници, както следва:
За обособена позиция 1:
Първо място – Участник “АТИ КОНСУЛТ” ЕООД” с предложена цена 1600,00 лв. без ДДС.
За Обособена позиция 2:
Първо място – Участник “АТИ КОНСУЛТ” ЕООД” с предложена цена 1400,00 лв. без ДДС.
За Обособена позиция 3:
Първо място – Участник “АТИ КОНСУЛТ” ЕООД” с предложена цена 2200,00 лв. без ДДС.
 
Всички решения на комисията са взети с единодушие от нейните членове.