• BG
  • EN

Институтът по стандартизация предложи проект за допълване на националните изисквания към пътните битумни настилки

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЗВЕНОТО ЗА КОНТАКТ ОТНОСНО ПРОДУКТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО ПРИ МРРБ

 

В Министерството на регионалното развитие и благоустройството се получиха предложения, мнения и становища за актуализиране и допълване на националните изисквания за битуми и битумни свързващи материали (пътни битуми, разредени и пластифицирани битумни свързващи материали и катионни битумни емулсии) с предвидена употреба в строителството и поддръжка на пътища, летища и други пътни настилки. Във връзка с направените предложения са разработени проекти за изменение и допълнение на БДС EN 15322:2013/NA:2015 и БДС EN 13808:2013/NA:2016 и проект на ново национално приложение към БДС EN 12591:2009. Проектите са обявени за обществено допитване от Българския институт за стандартизация до 07.05.2017 г.
 

prБДС EN 15322:2013/NA:2017 „Битуми и битумни свързващи материали. Рамка за специфициране на разредени и пластифицирани битумни свързващи материали. Национално приложение (NA)”

Това национално приложение се прилага за само битуми от чист битум и окислен битум, разредени с минерални масла, които отговарят на изискванията на БДС EN 15322:2013.

Текстът на проекта може да намерите: тук

 

prБДС EN 13808:2013/NA:2017 „Битуми и битумни свързващи материали. Рамка за специфициране на катионни битумни емулсии. Национално приложение (NA)”

Това национално приложение се прилага само за емулсии от чист битум, окислен битум, разреден битум и за емулсии от полимерно модифициран битум, разреден полимерно модифициран битум, полимерно модифициран разреден битум и модифицирани с латекс битумни емулсии, които отговарят на изискванията на БДС EN 13808:2013.

Текстът на проекта може да намерите: тук

 

prБДС EN 12591:2009/NA:2017 „Битуми и битумни свързващи материали. Технически изисквания за категория пътни битуми. Национално приложение (NA)”

Това национално приложение се прилага само за пътни битуми, които отговарят на изискванията на БДС EN 12591:2009.

Текстът на проекта може да намерите: тук

 

 

Всеки заинтересован може да изпрати становище по проектите най-късно до 07.05.2017 г. на следния имейл:

cpd-trr-mrdpw@mrrb.government.bg