• BG
  • EN

Кръгла маса за проблеми при инвестиционното проектиране и строителството ще се състои на 7 март 2019 в Интер Експо Център

Кръгла маса, организирана от Камара на архитектите в България (КАБ) и Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП)

7 март 2019 г., от 13.00 часа в Интер Експо Център, зала "Витоша"

 

Ето някои от темите, които ще се дискутират в рамките на Кръглата маса, свързана с проблеми в устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството:

 

           1. Многобройни паралелни на основното административно производство съгласувателни и разрешителни режими

           2. Прекомерни такси

           3. Липса на отговорност на администрацията и на участниците в строителството

           4. Симулативност на застраховането

           5. Липса на адекватна защита срещу предвижданията на общите устройствени планове

            6. Натоварване на разрешаващите органи с чужди отговорности

            7. Необходимост от преосмисляне на „мълчаливото съгласие

            8. Абдикация на държавата и общините от публични ангажименти

            9. Наличие на твърде голям брой специализирани нормативни актове – законови и подзаконови, които уреждат изключения от Закона за устройство на

                територията  и  актовете по прилагането му

          10. Липса на електронна комуникация с администрацията