• BG
  • EN

МОН обяви обществена поръчка за над 4 млн. лева за техническа паспортизация на част от професионалните училища в страната

Предметът на обществената поръчка е:„Изготвяне на оценки на съответствието на инвестиционните проекти,осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол и актуализиране/изготвяне на технически паспорти на сградите, включени в програмата за модернизация на образователната инфраструктура на 101 професионални гимназии в системата на МОН“ по 7 обособени позиции.

Поръчката е в изпълнение на проекти,одобрени за финансиране по процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”,Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020: Процедурата е разделена на 7 обособени позиции, като в тях са обхванати всички обекти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за инженеринг по 46 обособени позиции.

 

Прогнозна стойност: 4 207 007.42 BGN без ДДС.

 

Срок за подаване на документи: 1 ноември 2017 г.

 

Вижте детайлите тук: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=806669&newver=2