• BG
  • EN

МРРБ предлага промени в Наредбата за съдържанието на кадастралните карти

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД - 02 - 20 - 5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02- 20-5 от 15.12.2016 г.) е разработен след постъпили предложения за създаване на облекчена процедура при съгласуване на подробен устройствен план за национален обект, обект с национално значение или общински обект с първостепенно значение.

Целта е - за цитираните обекти, пред служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) да се внася за съгласуване проектът за подробен устройствен план (в частност парцеларен план), а проектът за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) да се внася за разглеждане в СГКК след одобряване на подробния устройствен план. Мотивите за въвеждане на изключение от процедурата по чл. 65 от Наредба № РД - 02-20-5 от 15.12.2016 г. по отношение на национален обект, обект с национално значение или общински обект с първостепенно значение, произлизат от съкратените срокове и облекчените процедури, които се прилагат за такива обекти по реда на други закони.

 

Вижте проектът за изменение ТУК

 

Ако имате предложения по проекта, очакваме да ги изпращате до края на работната седмица /до 21 април/ на електронната поща на БААИК: bacea@techno-link.com