• BG
  • EN

МРРБ публикува повторно за обществено обсъждане проекта за изменение на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува повторно за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, мотивите към нея и таблица с отразени становища, получени по време на проведеното в периода 21.07.2017 г. – 22.08.2017 г. обществено обсъждане. Подлагане на проекта на повторно обществено обсъждане се налага поради направените съществени промени в първоначалния текст в резултат на общественото обсъждане и проведените допълнителни консултации с браншовите камари.

Промяната цели привеждането на наредбата в съответствие със Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 13 от 07.02.2017 г.), като в наредбата се определя форматът на записа на цифровите копия на инвестиционните проекти на електронен носител, които се представят за съгласуване и одобряване.

За облекчаване на инвестиционния процес за по-ниските категории строежи се създава приложение, в което се определят задължителния минимален обхват на частите на инвестиционните проекти, необходими за издаване на разрешение за строежите от четвърта и пета категория.

С измененията се отстраняват и съществуващи неточности и непълноти в действащите разпоредби, както и осъвременяване и привеждане в съответствие с настъпили промени в действащата нормативна уредба, уеднаквяване на терминологията и допълване на наредбата с изисквания за обхват и съдържание на нови проектни части на инвестиционния проект.

   

 

 

   

 

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА

 

   

 

МОТИВИ

 

   

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ТАБЛИЦА СЛЕД ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ

 

   

 

ТАБЛИЦА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА СТАНОВИЩАТА, ПОЛУЧЕНИ ПО ВРЕМЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ