• BG
  • EN

На 5 декември /сряда/ в столичния хотел "Лайт" е Общото отчетно събрание на БААИК

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Българска асоциация на архитектите инженерите - консултанти” (БААИК) на основание чл. 26, ал.3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел свиква ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ на членовете на сдружението на 5 ДЕКЕМВРИ, 2018 г. (СРЯДА) от 9.00 часа /регистрацията започва в 08.30 ч./ в конферентна зала „Оборище” на хотел „ЛАЙТ” (ул. „Веслец” 37), гр. София.

 

ДНЕВЕН РЕД НА СЪБРАНИЕТО:

 

8.30 – 9.00 ч.           Регистрация на делегатите.

9.00 ч.                      Откриване на събранието.

9.00 – 9.15 ч.           Отчет за дейността на БААИК от 6 декември, 2017 г. до 5

        декември, 2018 г.                                 

9.15 – 9.30 ч.           Финансов отчет за същия период.

9.30 – 9.45 ч.           Отчет на Контролния съвет. Освобождаване от финансова

                                  отговорност на председателя и членовете на УС на БААИК.

9.45 – 10.00 ч.         Предложения за промени в Устава на асоциацията.

10.30 – 11.30 ч.       Разни.

11.30 ч.                    Закриване на Общото събрание.

 

               При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ  Годишното общо отчетно събрание ще се проведе същия ден (5 декември,  2018 г.) от 10.00 ч., на същото място и при същия Дневен ред.

                 

                                                                                                                                                                                Инж. Атанас Ангелов,

 

                                                                                                                                    /Председател на БААИК/

 

 

Можете да видите и обнародваната в днешния брой 84 на Държавен вестник покана:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=130549