• BG
  • EN

Негативното влияние върху работата на надзорните фирми ще се усети, когато възложителите спрат инвестиционните си намерения или прекратят строителството на започнати обекти

Интервю с председателя на УС на БААИК

инж. Атанас Ангелов

 

Инж. Ангелов, как се отразява кризисната ситуация  в страната върху работата на фирите за строителен надзор?

Все още е рано да се обобщи влиянието на кризисната ситуация в страната върху дейността на консултантските фирми. Безспорно такова негативно влияние ще бъде констатирано и то ще е в аспект, че част от възложителите ще спрат инвестиционните си намерения или ще прекратят изпълнение на започнати обекти. Спирането на строителството довежда до прекъсване работата на фирмите, упражняващи строителен надзор, а липсата на инвестиционни намерения на възложителите преустановява и дейността на консултантските фирми по оценка на инвестиционните проекти.

 

В БААИК получаваме много сигнали, свързани със забавяне работата на общинските администрации, включително отлагане на издаване на разрешения за строеж за месец след отпадане на извънредното положение. Какви мерки предприемате в тази насока?

Работата на общинските администрации, свързана с депозиранена документи е със забавени темпове. Това се дължи на спазване изискванията на държавните и общински администрации, породени от извънредното положение въведено на 13.03.2020г. с решение на Народното събрание и наложените хигиенно-епидемиологични мерки. 

По отношение на вземането на заверени като влезли в сила разрешения за строеж проблемът е по-сериозен, тъй като част от общинските администрации в страната считат, че издаването и заверката за влизане в сила на разрешенията за строеж следва да се извършва след отмяна на извънредното положение. В тази връзка вече са проведени консултации и се подготвя писмено искане за тълкуване на проблема от компетентните органи.

 

 

Как работите с ДНСК и регионалните дирекции, има ли промени в условията на криза?

Работата с ДНСК и регионалните дирекции в страната остава непроменена до момента. Назначаването на държавни приемателни комисии, при изпълнени изискванията на Наредба №2/2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, не е прекъснало. Самите приемателни комисии се провеждат под ръководството на определените от органите на ДНСК председатели, които от своя страна организират работата така, че да бъдат спазвани и изискванията за ограничаване контакта между членовете на комисиите. Възложителите, имащи ангажимент за осигуряване на условия за нормално протичане на държавните приемателни комисии /чл.11 от Наредба №2/ също осигуряват необходимото, включително и по повод епидемичната обстановка в страната.

По отношение на останалите процедури, необходими за нормалната работа на консултантите също не се наблюдават промени. Документи се приемат от структурите на ДНСК при спазване на изискванията на държавните и общински администрации, породени от извънредното положение въведено на 13.03.2020г. с решение на Народното събрание и наложените хигиенно-епидемиологични мерки. 

 

Имате ли информация за спряно от възложителите строителство и как процедира строителният надзор в такава ситуация? Използва ли се като причина форсмажорно обстоятелство, въпреки че в Закона за извънредното положение този ред не е уреден?

Има такива засега отделни случаи, при които възложителите преценяват, че не е удачно да продължават строителството на собствените им обекти и изискват от съответните фирми, упражняващи строителен надзор да подготвят необходимите документи за целта на спирането - акт образец 10 за спиране на строителството, съгласно Наредба №3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Мотива за спиране е именно извънредното положение въведено на 13.03.2020г. с решение на Народното събрание.