• BG
  • EN

Нова Наредба за проектиране на пътища предлага МРРБ

Проектът на Наредба за проектиране на пътища е разработен от междуведомствена работна група за актуализация на нормативни актове в областта на транспортната инфраструктура на основание чл. 36 от Закона за пътищата и ще отмени Наредба № 1 от 2000 г. за проектиране на пътища (ДВ., бр. 47 от 2000 г., изм. ДВ., бр. 102 от 2005 г.). Основната причина за разработване на настоящия проект е неотложното актуализиране на нормативите и изискванията за проектиране на пътища, с оглед привеждането им в съответствие с европейските изисквания за безопасност на пътната инфраструктура, както и за прилагане на добрите европейски практики. В резултат на анализ на Наредба № 1 от 2000 г. за проектиране на пътища е установено, че текстовете не са актуални и в тях липсват цели важни раздели, които се отнасят за проектиране на пътни възли и кръгови кръстовища, на зони за отдих, за обхват и съдържание на пътните проекти и др.

 

Вижте проектът и мотивите към него тук: http://www.mrrb.government.bg/proekt-na-naredba-rd-02-20-ot-2017-g-za-proektirane-na-putista/

 

Можете да изпращате становища и коментари по документа на електронната поща на БААИК: bacea@techno-link.com