• BG
  • EN

Обществено допитване за изисквания към строителните материали прави МРРБ

Министерството на регионалното развитие и благоустройството обявява за обществено допитване следните проекти на национални изисквания и предложение за актуализация на съществуващи национални изисквания, както следва:

 

- Проект на национални изисквания за определяне и деклариране на характеристиките на влажна изходна смес за торкретбетон и торкретбетон в зависимост от предвидената употреба

С текста на проекта може да се запознаете ТУК.

 

- Проект на национални изисквания за определяне максимална височина за устойчивост на огън на стени с тънкостенна стоманена конструкция, съгласно ETAG 003, ЕОТА TR 035 и EN 1993-1

С текста на проекта може да се запознаете ТУК.

 

- Проект на национални изисквания за деклариране на характеристиките на тръби за централно отопление. Системи с предварително изолирани гъвкави тръби, съгласно БДС EN 15632-1:2009+A1:2015; БДС EN 15632-2:2010+A1:2015; БДС EN 15632-3:2010+A1:2015; БДС EN 15632-4:2010

 С текста на проекта може да се запознаете ТУК.

 

- Предложение за актуализация на съществуващи национални изисквания по отношение на предвидената употреба на строителни продукти, включени в приложения № 3 към Заповеди № РД-02-14-1329 от 03.12.2015 г. и № РД-02-14-590 от 05.07.2017 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за определяне на български национални изисквания за влагането на строителни продукти в строежите във връзка с предвидената им употреба по смисъла на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България

С текста на предложението може да се запознаете ТУК.

 

Проектите са разработени на базата на националния практически опит при производството и употребата на съответните строителни продукти.

Установяват се национални изисквания за определяне на експлоатационните показатели на съществените характеристики/показателите на характеристиките във връзка с предвидената употреба на разглежданите продукти, като се отчитат изискванията на действащото национално техническо законодателство в областта на строителните продукти.

 

Всеки заинтересован може да изпрати становище по проектите най-късно до 30.11.2018 г. на електронната поща на Звеното за контакт относно продукти в строителството: cpd-trr-mrdpw@mrrb.government.bg