• BG
 • EN

Обучение за консултанти по новата Наредба за строителните отпадъци: 22 февруари 2018 г.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА КОНСУЛТАНТА ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА НОВАТА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ И ЗА ВЛАГАНЕ НА РЕЦИКЛИРАНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ (НУСОВРСМ)

22 февруари /четвъртък/, 2018 г.

София, Съюз на архитектите в България /ул. „Кракра“ 11/, зала 1, етаж 1

 

ЛЕКТОР

ДОЦ. Д-Р ИНЖ. РУМЯНА ЗАХАРИЕВА - КАТЕДРА "СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ИЗОЛАЦИИ"  УАСГ

 

 

П Р О Г Р А М А

 • Регистрация: 9.45 часа
 • Начало на обучението:      10.00 часа
 • Съдържание:
 1. Нормативни изисквания при управлението на строителните отпадъци – общи положения и критичен анализ на промените в законодателството, направени през 2016 и 2017г.
 2. Задължения и отговорности на консултанта, свързани с контрола по изпълнението на Плана за управление на СО.
 3. Задължения и отговорности на консултанта, свързани с изисквания за влагането в строежи на рециклирани строителни материали, на строителни отпадъци, преминали процес на оползотворяване, и на продукти, подготвени от строителни отпадъци за повторна употреба.
 4. Техническа нормативна уредба (БДС EN), регламентираща използването на рециклирани материали от СО. Приложение на Регламент (ЕС) 305/2011 и Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. към продуктите от рециклирани СО.
 5. Задължения и отговорности на консултанта, свързани подготовката на документация по чл. 168 на ЗУТ и чл. 11 на ЗУО, свързана с въвеждане в експлоатация на строежите.
  • Раздаване на сертификати:           14.00 часа

 

 

Изискване към участниците:

Запознаване в детайли с НУСОВРСМ преди започване на курса

 

 

Такси за участие:

 

За членове на БААИК:                              96 лева на човек /с включено ДДС/

За членове на КИИП, КАБ, САБ, КСБ, БАИС:          144 лева на човек /с включено ДДС/

                    За други:                                                  180 лева на човек /с включено ДДС/

 

 

Срок за регистрация: 16 февруари, 2018 г.

 

 

Р Е Г И С Т Р И Р А Й Т Е  С Е  О Н Л А Й Н

 

 

След регистрацията ще получите проформа, по която да извършите плащането на таксата за участие.

 

 

При възникнали въпроси, не се колебайте да ни позвъните:

02 983 90 41, 0878 111 085, 0878 111 086 /Красимира Петрова, Виктория Янчова/

e-mail: bacea@techno-link.com, www.bacea-bg.org