• BG
  • EN

Обучителен курс за специалисти от консултантските фирми съгласно изискванията на чл. 167, ал. 2, т. 3 от ЗУТ

ОБУЧЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛИСТИ КЪМ КОНСУЛТАНТСКИ ФИРМИ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ.167, АЛ.2, Т.3  ОТ ЗУТ НА ТЕМА:

ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ. СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКСНИЯ ДОКЛАД НА КОНСУЛТАНТА. ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

 

12 АПРИЛ /ЧЕТВЪРТЪК/, 2018 Г., СОФИЯ

Съюз на архитектите в България /ул. „Кракра“ 11/, етаж 1,  зала 1

 

ЛЕКТОР:

                                                                                                  ИНЖ. КРАСИМИР ПЕТКОВ, ЗАМЕСТНИК – НАЧАЛНИК НА ДНСК В ПЕРИОДА 2011 – 2013,

                                                                В МОМЕНТА КОНСУЛТАНТ ВЪВ ФИРМА ЗА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

 

 

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ НА ЕДИН УЧАСТНИК:

 

  • 96 ЛЕВА (ДЕВЕТДЕСЕТ И ШЕСТ ЛЕВА С ВКЛЮЧЕНО ДДС) ЗА ЧЛЕНОВЕ НА БААИК
  • 168 ЛЕВА (СТО ШЕСТДЕСЕТ И ОСЕМ ЛЕВА С ВКЛЮЧЕНО ДДС) ЗА ДРУГИ

 

ОБУЧЕНИЕТО ЩЕ СЕ СЪСТОИ ПРИ НЕ ПО-МАЛКО ОТ 20 УЧАСТНИКА

 

Р Е Г И С Т Р И Р А Й  С Е  О Н Л А Й Н

 

Срок за регистрация: 2 април, 2018

 

Веднага след регистрацията, ще получите проформа фактура, по която да извършите плащането.

 

 

П Р О Г Р А М А

 

     9.45

Регистрация и сутрешно кафе.

  10.00 – 10.30

Отговорности и задължения на възложителя, проектанта и консултанта за комплектоване на инвестиционния проект с необходимите за издаване на разрешение за строеж документи.

10.30 – 11.00

Почивка.

11.00 – 12.30

Становища по специалните закони и съгласувателни актове на специализираните контролни органи, необходими за издаване на разрешение за строеж.

Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и съдържание на комплексния доклад на консултанта – първа част.

12.30 – 13.30

Лек работен кетъринг.

13.30 – 15.00

Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и съдържание на комплексния доклад на консултанта – втора част.

15.00 – 15.30

Почивка.

15.30 – 16.30

Служебна проверка и оспорване на разрешението за строеж.

Правомощия на началника на РДНСК по чл. 216 ЗУТ.

Влизане в сила на разрешението за строеж.

Дискусия.

16.30

Връчване на Удостоверения за преминат курс на обучение съгласно изискванията на чл. 167, ал. 2, т. 3 от ЗУТ.