• BG
  • EN

Пет проекта за изменение на ЗУТ бяха одобрени от депутатите на първо четене

Депутатите приеха на първо четене пет законопроекта за изменение на Закона за устройството на територията (ЗУТ), съобщава БТА.

 

Най-оспорвани дебати предизвика законопроектът, внесен от Христиан Митев от "Обединени патриоти" и група народни представители, с който се премахват неточности и неясноти около правомощията на общинските администрации и държавата по отношение на контрола върху преместваемите обекти.

Вече ще се предвижда разрешението за поставяне на такъв обект да се издава от главния архитект на общината по ред, определен с наредба на общинския съвет. Премахването на преместваемите обекти ще се извършва от ДНСК.

Със законопроекта се предвижда още облекчаване на режима за сградните отклонения, съставляващи последната част от мрежата на мрежовите оператори - от регулирационната линия на имота до сградата на потребителя, чрез която се реализира свързаност при заявка от абонат. Те се явяват строеж от шеста категория, което изисква издаване на строително разрешение и съответно се забавя цялостният процес по предоставяне на услугата, посочват в мотивите за измененията вносителите.

 

Два от приетите законопроекти имат за цел да облекчат инвестиционния процес и да намалят административната тежест.

 

Законопроектът на Искрен Веселинов предвижда експлоатационните дружества, предоставящи услуги в областта на водоснабдяването и канализацията, електро- и топлоснабдяването и газификацията, да предоставят служебно пред административните органи в 14-дневен срок от поискването изходни данни и информация, необходими при разработването на устройствените планове и инвестиционни проекти. Предвидена е санкция за дружествата от 1000 лева седмично при неизпълнение на тези задължения. Съгласуванията на подробните устройствени планове ще се извършва служебно от кметовете или компетентния орган.

 

Измененията на Министерския съвет предвиждат възможност ДНСК да изисква по служебен път документ за признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища, издаван от Националния център за информация и документация.

 

Със законопроекта на Петя Аврамова от ГЕРБ и група народни представители се предлага допълнително да се ограничат видовете строежи от пета категория и разгънатата им застроена площ, които да могат да се извършват от строители, които не са вписани в регистъра на Камарата на строителите.

 

Одобрените на първо четене промени, внесени от Александър Ненков от ГЕРБ и група народни представители, целят да се оптимизират процедурите за изграждане на линейни обекти на техническата инфраструктура, разположени на територията на повече от една община, и синхронизирането им с общите устройствени планове на общините.

Регламентират се сервитутите в обществена полза на водоснабдителните и канализационните системи.

 

 

В материала е използвана статия на в-к "ДНЕВНИК"