• BG
  • EN

Позиция на ръководството на БААИК по предлагани промени в ЗУТ в работните комисии за измение на строителното законодателство

До

КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

кв.Полигона, ул. "Михаил Тенев" 6

гр.София 1784

 

На вниманието на инж.Георги Линков

Председател на РАБОТНА ГРУПА

ПО ЗАКОН ЗА СТРОИТЕЛСТВО     

                                  

 

Относно: Предложение на инж. Валентин Зарев, Ръководител секция „Проектиране и строителен надзор“ към Камарата на строителите в България за промени в действащия ЗУТ.

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛИНКОВ,

 

Сформираните работни групи за промяна на ЗУТ, на основание писмо на Министъра на МРРБ, имат за задача да изготвят писмени предложения, свързани с намаляване на административната тежест и подобряване на инвестиционният климат в България.

Поставените цели са да се опростят и сведат до необходимия минимум административните процедури, свързани с изработване и влизане в сила на устройствени планове в цялата им разновидност, получаване на Виза за проектиране, получаване на задължителните документи за съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти на основание чл. 143 ал. 1 т. 1; 2; 3; 4; 5 ЗУТ, съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти и получаване на разрешение за строеж, въвеждане на строежите в експлоатация и получаване на документа, разрешаващ ползването на строежи или части от тях от компетентния орган в зависимост от категорията на строежа.

Изразяваме съгласие с написаното от инж. Валентин Зарев, че „Упражняването на строителен надзор е строго специфична дейност, от ключово значение за качеството на строителството на обектите. Необходима е регламентация на дейността на консултантите, която да осигури реалното и качествено упражняване на надзор при строителството“.

Съгласно предложението на инж. Зарев за промени в сега действащата Наредба  № РД – 02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор е записано, че консултантските фирми е редно да бъдат вписвани в регистри, аналогични на тези, определени в Закона за Камарата на строителите, респективно Правилника за реда за вписване и водене на Централен професионален регистър на строителя /в т.ч. „….специфични изисквания за оборот, брой на правоспособните специалисти, назначени на трудов договор, техническо оборудване и други, по аналогия с категоризацията на строителните фирми по Закона за камерата на строителите….“/. Смятаме, че с подходяща промяна на действащия ЗУТ, е възможно да отпадне ангажимента на ДНСК да поддържа регистър на консултантите, а такъв да бъде създаден и поддържан от БААИК, тъй като през всичките 19 години от своето създаване тя е организацията, която гради и утвърждава имиджа на професията консултант в строителството в национален и международен мащаб. Само да отбележим, че чрез пълноправното си членство в Европейската федерация на консултантските асоциации /EFCA/ и в Международната федерация на инженерите – консултанти /FIDIC/ БААИК активно работи за популяризиране на добрите европейски и световни практики при управлението на инвестиционните проекти в България.

Предлагаме за вписване на консултант в такъв регистър да бъде необходимо осигуряване на изисквания, съгласно регламентираните такива в Наредба № РД – 02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.  

Не считаме, че е необходимо в удостоверенията на консултантите да бъдат вписани отделните групи и подгрупи строежи от Закона за Камарата на строителите, каквото е предложението на инж. Зарев.

Не подкрепяме предложението за назначаване на всички специалисти към консултантските фирми на трудов договор, тъй като използваната в момента система с гражданските договори постига желаните ефекти за всички заинтересовани страни - възложител, консултант, специалисти и държавата, още повече, че отговаря и на европейските директиви за свободно движение на хора.

Предложението за водене на регистър на проектантските фирми /бюра/ и предложението да отпадне авторския надзор по всички проектни части, биха могли да бъдат възприети, ако е налице и съгласие от останалите браншови камари / организации.

По отношението на редуциране на гаранционните срокове,  считаме,  че това е против интересите на обществото и държавата и е въпрос на конкретни договорни изисквания на отделните възложители  и обществени поръчки. Не толерираме и непрекъснатото позоваване на договорите на FIDIC, тъй като те представляват само препоръчителна договорна форма, която не е утвърдена от ЕС.

Изразяваме съгласие с написаното от инж. Зарев  по темата тромавото и  многократно необходимо за един строеж произнасяне на органите на МОСВ, още от проектиране на ПУП, през проектирането и издаване на разрешение за строеж, както и при промени по реда на чл.154  от ЗУТ.

По отношение формулировката на чл.142, ал.10 от ЗУТ - към настоящия момент са налице становища на КИИП и ДНСК по този въпрос, които са различни в частта им за необходимост от подпис на управителя на консултантската фирма върху проекта по част Конструкции.

Считаме, че в случаите, когато доклада за оценката на съответствие с основните изисквания  към строежите по част Конструктивна е извършена от физическо лице, упражняващо технически контрол по част Конструктивна, което не е включено в списъка на консултантската фирма, изготвеният и представен от него доклад, да се счита за необходимо и достатъчно условие за съгласуване и издаване на Разрешение за строеж от Главния архитект на общината.

В този случай правоспособното физическо лице по част Конструктивна и управителя на консултантската фирма не подписват и подпечатват инвестиционният проект по този част. Изготвеният Комплексен доклад за оценката за съответствие не се подписва от правоспособното физическо лице по част Конструктивна.

Физическото лице, включено в списъка на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, извършило оценката за съответствие на инвестиционния проект с основните изисквания към строежа носи цялата отговорност за съответствието на проекта с изискванията на  чл. 169 ЗУТ ал.1 т.1, както и за окомплектоването му в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Не приемаме предложението на инж. Зарев възложителят да се подписва само на челната страница на проекта, тъй като подписът на възложителя по графичните части на проекта удостоверява съгласието с проектантските решения и не представлява формалност. Предложението квалифицираните специалисти от надзорните фирми да се подписват под количествените сметки също е неприемливо, тъй като проверка за достоверност на количествените сметки е свързана с цялостно преизчисляване, което е част от проектантската дейност.

 

 

                                                                                         С уважение:

 

                                                                            Инж. Атанас Ангелов

                                                                            Председател на УС на БААИК