• BG
 • EN

Променя се датата на семинара за противопожарните норми

Българската асоциация на архитектите и инженерите - консултанти организира

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА:

Компоненти на конкретни строителни продукти, конструкции или системи, имащи отношение към поведението им при пожар и влияещи на техните огневи характеристики (стени, врати, покривни конструкции, огнезащитни състави и др.)

                                                                                  25 юни /четвъртък/, 2020 г.

                                                                                  София, офис – център Проджект Лаб /бул.Мария Луиза 58/

 

                            Обучението е насочено към специалистите, работещи във фирмите за строителен надзор

 

Такси за участие:

 • За членове на БААИК: 168 лв. /с включено ДДС/ за един човек
 • За други:  300 лв. /с включено ДДС/ за един човек

 

При повече от един участник от една фирма, ще получите 10 % отстъпка!

 

За да се регистрирате, е необходимо до 18 Юни да изпратите на

bacea@techno-link.bg или bacea.bg@gmail.com трите си имена, фирмени данни за проформа фактура, мобилен телефон за контакт!

 

 

П Р Е П О Д А В А Т Е Л И

 

ИНЖ. НЕЛИ СИМЕОНОВА

Завършила Академия на МВР, ф-т "Пожарна безопасност и защита на населението" през 2003 г., а в последствие и „Университет за архитектура, строителство и геодезия“.

Започва трудовата си кариера като инспектор по Държавен противопожарен контрол, след това служител на Института по Пожарна и аварийна безопасност; служител в сектор „Техническо оценяване на продуктите“ към Главна Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, а в последствие и началник на същия сектор. Към настоящия момент е преподавател в Академията на МВР с основен фокус - обучения свързани с изискванията към строителните продукти.

 

 

ИНЖ. НАДЯ КИРИЛОВА

Завършила Академия на МВР, ф-т "Пожарна безопасност и защита на населението" през 2005 г. През 2015 г. завършва и специалност "Право" в ЮЗУ Неофит Рилски  - "Правно-исторически факултет".

Работи 14 години като инспектор по Държавен противопожарен контрол в Столична Дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", а към момента е преподавател по Административно-правна дейност в Академията на МВР.

 

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

 

09.00 ÷ 09.45

Терминология в областта на устойчивост и реакция на огън.

Обучението ще започне с уточняване на терминологията в областта на устойчивост и реакция на огън на строителните продукти, системи и конструкции. Ще бъдат разтълкувани основните класификации (R, E, I, A1, A2, Bfl и др.) и тяхното значение. Лекцията ще завърши с уточняване на строителните продукти, които са предназначени за пожароизвестяване, пожарогасене и управление на огън и дим, съгласно Наредба Iз-1971.

Лектор: инж. Нели Симеонова

09.45 ÷ 10.00

Кафе - пауза

10.00 ÷ 10.45

Европейско и национално законодателство в областта на строителните продукти. Форма и съдържание на необходимите документи за влагане на строителните продукти в строежите. Задължения на вносители, производители, дистрибутори, строители и др. Информационни източници.

Темата обхваща изискванията към документите, които трябва да придружават всеки строителен продукт, система или конструкция, предназначен за пожароизвестяване, гасене и управление на огън и дим. Ще бъде обърнато внимание на тяхното съдържание и ще се посочат информационните източници, на които част от тях могат да бъдат проверени (Списъци на издадените становища за допустимост, поддържани от ГДПБЗН-МВР; Справки на издадените Европейски технически оценки; Информация на сайта на Български институт по стандартизация). Ще бъдат уточнени задълженията на вносители, производители, дистрибутори, строители и др.

Лектор: инж. Нели Симеонова

10.45 ÷ 11.00

Почивка

11.00 ÷ 12.00

Съществени компоненти и особености в конструкцията и областта на приложение на огнеустойчивите врати.

Курсът ще продължи с разяснение относно особеностите в конструкцията и областта на приложение на тези продукти. Те ще бъдат разгледани в аспекта на допустимите промени на проектно и изпълнителско ниво, с цел запазване на огневите им характеристики, декларирани в придружаващата ги документация.

Лектор: инж. Нели Симеонова

12.00 ÷ 13.00

Лек работен обяд

13.00 ÷ 13.45

Съществени компоненти и особености в конструкцията и областта на приложение на:

 • огнеустойчиви стени
 • системи за защита на преминаващи инсталации през пожарозащитни прегради и прегради на пожарни сектори;
 • окачени тавани.

Лектор: инж. Нели Симеонова

13.45 ÷ 14.00

Почивка

14.00 ÷ 14.45

Съществени компоненти и особености в конструкцията и областта на приложение на:

 • топлоизолационни системи и покриви;
 • вътрешни стенни и таванни облицовки;
 • елементи на системите за отвеждане на дим и топлина.

Лектор: инж. Нели Симеонова

14.45 ÷ 15.00

Почивка

15.00 ÷ 15.45

Съществени компоненти и особености при изпълнението и областта на приложение на:

 • противопожарни бои, мазилки, плоскости за защита на стоманени и дървени конструкции;
 • кабели.

Лектор: инж. Нели Симеонова

15.45 ÷ 16.00

Почивка

16.00 ÷ 17.00

Административен контрол и административно-наказателна отговорност.

Лектор: инж. Надя Кирилова

 

 

Всеки участник ще получи Удостоверение за преминат курс на обучение!

 

 

Ако имате въпроси, не се колебайте да ни позвъните:

0878 111 085, 0878 111 086

/Красимира Петрова и Виктория Янчова/