• BG
  • EN

Ръководството на БААИК с официална позиция за предлагани от браншовите организации промени в ЗОП

Уважаеми колеги,

 

Председателят и членове на УС на БААИК участват в работните комисии, съставени от представители на браншовите организации в строителството, за промяна на законодателството, свързано с инвестиционния процес и облекчаване на административните пречки.

 

ТУК е поместен протокол от заседанието на работната група за изменение на ЗОП, касаещо и дейността на фирмите за строителен надзор.

 

По-долу е становището на БААИК по тези предложения, официално заведено до КСБ и работната група на 12 юни.

 

 

До

КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

кв.Полигона, ул. "Михаил Тенев" 6

гр.София 1784

 

На вниманието на г-жа Адриана Спасова

Председателя на РАБОТНА ГРУПА

ПО ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ     

 

 

Относно: Предложения за промяна на Закона за обществените поръчки, записани в протокола от 05.06.2018г. на работната група по Закона за обществените поръчки.

 

 

Уважаема госпожо Спасова,

           

            Във връзка с проведеното заседание на 05.06.2018г. на работната група по Закона за обществените поръчки и записаните предложения в протокола, Ви уведомяваме за становището на БААИК по предложенията:

  1. По отношение на типовите договори, които се предлага да бъдат предоставени на АОП за „качване“ на интернет страницата на агенцията и отнасящи се до услуги, строителство и инженеринг, БААИК не възразява срещу предложението, като отбелязва, че типови договори само за проектиране, за оценка съответствието на инвестиционните проекти и за упражняване на строителен надзор не следва да се предлагат чрез ползването на практиката на други държави, тъй като законодателството в България е специфично по отношение на тези дейности.
  2. По отношение на критериите за подбор на услуги като цяло БААИК приема предложенията, записани в протокола, с изключение на следното:
  • Разделянето на поръчките за строителство и инженеринг на два вида инфраструктура и високо строителство може да създаде проблем при поръчки, в които фигурират и двата вида, поради което предлагаме (в случай че бъде прието предложението за разделяне на два вида) да има и трети вид – смесено строителство/инженеринг.
  • Изискването за наличие на ключов персонал на трудов договор за последните три години е неприемливо, а и не отчита използването на хабилитирани лица (преподаватели), които притежават необходимите знания и умения, но не са на трудов договор към нито една проектантска, строителна или консултантска фирма.  Поддържането на три пъти повече персонал от ключови експерти на трудов договор за конкретна поръчка също не е приемливо. Мотивите за така изразеното становище са свързани с това, че за по-голямата част от обществените поръчки са необходими значителен брой ключови експерти (8-13 различни специалиста, дори и повече).  В тези случаи е изключително трудно да бъдат осигурени експерти от всяка специалност, отговарящи на изискванията за ключов експерт.

 

 

                              Инж. Атанас Ангелов:

 

                                Председател на УС на БААИК