• BG
  • EN

ТЕЦ Марица Изток 2 обяви договаряне с предварителна покана за техническа паспортизация на строежите от първа категория, собственост на централата

Решение номер 17030-1 от дата 10.03.2017 г.

Описание на предмета на поръчката:

„Издаване на технически паспорти на съществуващи строежи първа категория, собственост на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”, съгласно технически условия и спецификация на строежи (Приложения №1 и №2) към документацията на ОП. Предметът включва обследване по реда на глава 3та от Наредба №5 от 28 декември 2006г. за техническите паспорти на строежите за установяване на техническите им характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1-3 ЗУТ, включващо минимум съставяне на информационна база данни за нормативните (проектните) стойности на техническите характеристики на обследвания строеж; установяване на действителните технически характеристики на строежа по разделите на част А от техническия паспорт;анализ на действителните технически характеристики на строежа и оценка на съответствието им с нормативните стойности, определени с нормативните актове, действащи към момента на въвеждането на строежите в експлоатация;разработване на мерки и съставяне на доклад за резултатите от обследването.

 

Прогнозна стойност на поръчката:   Стойност, без да се включва ДДС: 480000 BGN

 
Вижте всички детайли тук:  http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=775905&newver=2