• BG
  • EN

Три нови електронни услуги от Направление "Архитектура и градоустройство" към СО за облекчаване на строителния бранш

Уважаеми колеги,

 

Електронните услуги на НАГ и списъка с необходимите документи са достъпни на следните линкове:

 

Издаване на удостоверение за устройствен статут на имот/и

Изготвяне на индивидуална схема за поставяне на акционни преместваеми обекти

НОВО: Издаване на разрешение за строеж от Главен архитект на Столична община за основно застрояване, пристрояване, надстрояване на жилищни и нежилищни сгради за обекти от първа, втора и трета категория и плътни огради, неразделна част от инвестиционния проект

НОВО: Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти и на рекламни елементи съгласно чл. 56 и 57 от ЗУТ

НОВО: Издаване на виза в условията на чл. 140, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, която представлява копие (извадка) от действащ подробен устройствен план