• BG
 • EN

Управление на строителните отпадъци е тема на обучение, което БААИК съвместно с УАСГ организира на 26 септември, ранната регистрация е до 2 август

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ И ЗА ВЛАГАНЕ НА РЕЦИКЛИРАНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ (НУСОВРСМ, 2017)

26 септември /четвъртък/, 2019

София, Център „Проджект Лаб“ /бул.“Мария Луиза“ 58, етаж 3/

 

ЛЕКТОР

доц. д-р инж. Румяна Захариева - кат. "Строителни материали и изолации", УАСГ

Курсът е разработен в рамките на Проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ (Clean&Circle)

 

Резултат с изображение за инж. Румяна Захариева

 

 

  9.15 – 9.30

 Регистрация на участниците

  9.30 – 11.00

 Лекционна част

 11.00 – 11.20

 Кафе пауза

 11.20 – 12.45

 Лекционна част

 12.45 – 13.30

 Лек работен обяд

 13.30 – 16.30

 Лекционна и практическа части

 16.30 – 16.40

 Раздаване на Сертификати за завършено обучение

 

 

У Ч Е Б Н А   П Р О Г Р А М А

Цели на курса:

Да запознае участниците в инвестиционния процес със задълженията и отговорностите при управление на строителните отпадъци, произтичащи от НУСОВРСМ (нова, ПМС № 267 от 05.12.2017 г., Обн. ДВ. бр.98 от 8 Декември 2017г.), ЗУО (изм. ДВ, бр. 105 от 2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 13 от 2017 г.) и ЗУТ (изм. ДВ, бр. 13 от 2017 г.)

 

Резултати:

Знания относно законосъобразното управление на строителните отпадъци: видове строителни отпадъци (СО), основни изисквания на нормативната уредба (ЗУТ, ЗУО, НУСОВРСМ) по управлението на строителните отпадъци, задължения и отговорности;  особености при влагането в строежи на рециклирани строителни материали, на строителни отпадъци, преминали процес на оползотворяване, и на продукти, подготвени от строителни отпадъци за повторна употреба.

Умения за прилагането на НУСОВСРМ и изпълнение на задълженията по ЗУТ и ЗУО, свързани с управление на строителните отпадъци.

 

Съдържание:

 

 1. Нормативни изисквания при управлението на строителните отпадъци (СО) – общи положения и критичен анализ на промените в законодателството (2016 и 2017г).
 2. Основни положения от НУСОВРСМ (нова) - цели,  обхват, процедури, задължения и отговорности на участниците в строително-инвестиционния процес
 3. Европейски протокол и Насоки за обследване преди разрушаване - анализ
 4. Задължения и отговорности, свързани с разработването, изпълнението и контрола на ПУСО.
 5. Особености при управление на опасните СО – видове опасни СО, идентификация, източници, обезвреждане и отчетност.
 6. Строителните отпадъци като ресурс - условия за влагането в строежи на рециклирани строителни материали, на строителни отпадъци, преминали процес на оползотворяване, и на продукти, подготвени от строителни отпадъци за повторна употреба. Приложение на Регламент (ЕС) 305/2011 и Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г.

7.   Задължения и отговорности, свързани подготовката на документация по чл. 168 на ЗУТ и чл. 11 на ЗУО, свързана с въвеждане в експлоатация на строежите.

 

 

Метод на обучение:    Лекции: 4 учебни часа.

                                          Упражнения: 4 учебни часа.

 

Изисквания към участниците:   Да са се запознали с  НУСОВРСМ преди започване на курса.

 

 

РАННА РЕГИСТРАЦИЯ ДО 2 АВГУСТ, 2019:

 • 150 лева /с ДДС/: за членове на БААИК
 • 216 лева /с ДДС/ за нечленове

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ СЛЕД 2 АВГУСТ /ДО 20 СЕПТЕМВРИ/:

 • 180 лева /с ДДС/: за членове на БААИК
 • 276 лева /с ДДС/: за нечленове

 

 

Изпратете ни имената си, фирмата, данни за проформа фактура и мобилен телефон за контакт на:

bacea@techno-link.com или bacea.bg@gmail.com

 

Резултат с изображение за call us

 

 

Не се колебайте да ни позвъните, ако имате въпроси:

0878 111 085, 0878 111 086 /Красимира Петрова, Виктория Янчова/