• BG
  • EN

УС на БААИК с предложение за изменение на ЗУТ

Изх. №: 263 / 21.06.18 г.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ В ЗУТ ОТ УС НА БААИК

 

Настоящето предложение включва препоръките, дадени на заседание на работна подгрупа Високо строителство, проведено на 19.06.2018г.

 

 

1. Да се измени категоризацията в чл.137 от ЗУТ и  Наредба №1/2003г. на някои строежи, както следва:

- производствени и складови сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други с капацитет до 50 работни места включително и съоръженията към тях да преминат от ПЕТА към ЧЕТВЪРТА категория – чл.137, ал.1, т.5, буква „б“ от ЗУТ и чл.10, ал.2 от Наредба №1.

- недвижими културни ценности с „ансамблово значение“ и „за сведение“, определени по реда на ЗКН да преминат от ПЕТА към ЧЕТВЪРТА категория – чл.137, ал.1, т.5, буква „е“ от ЗУТ и чл.10, ал.5 от Наредба №1.

 

Мотивите за това предложение са следните:

а/ производствени сгради, разположени на декари застроена площ при използване на високотехнологично оборудване могат да работят с персонал и под 10 човека, но конструкцията на такива сгради често е изключително сложна и в много по-голяма степен отговорна от конструкцията на сгради, изпълнени по традиционни начини на строителство. Такива производствени сгради не бива да бъдат ръководени по време на строителството единствено от технически ръководител.

б/ недвижимите културни ценности, определени по реда на ЗКН, не зависимо от важността им, представляват национално богатство и не следва да могат да се реконструират, ремонтират, пристрояват и надстрояват под ръководството единствено на технически ръководител.

 

2. Строежите от пета категория да бъдат изпълнявани чрез упражняване на строителен надзор, както и да бъдат въвеждани в експлоатация от лицето упражнило строителен надзор. С регистриране на техническия  паспорт на тези строежи в общинската администрация се осигурява информираност на общинската администрация за наличие на нов въведен в експлоатация строеж пета категория.

 

С предложението се намалява до голяма степен административната тежест върху гражданите. Сега строежите от четвърта и пета категория се въвеждат в експлоатация по един и същи начин – почти еднакъв брой документи, които се представят на органа издал разрешението за строеж.

Отделно от горното към настоящия момент са налице много законно изградени вилни и жилищни сгради пета категория, които не са били въведени в експлоатация по законоустановения ред, а и не попадат в обхвата на §6 от Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти. За тези сгради въвеждането в експлоатация ще може да се осъществи с доклад на консултантска фирма, технически паспорт и сертификат за проектни енергийни характеристики.

 

3. Разрешение за строеж да се издава на основание одобрен проект в идейна, техническа или работна фаза без одобряване от общинската администрация на следващите фази, ако се изготвят такива. Едновременно с това следва да се прецизира обхвата и съдържанието на идейния проект, така че да е възможно той да бъде оценен за съответствие с основните изисквания към строежите както се извършва оценка на техническия и работния проект – съгласно чл.142, ал.5 от ЗУТ.

 

При тази възможност, ако разрешението за строеж е издадено на основание идеен проект, строителството започва при приет /с подпис и печат върху текстовите и графичните части/ от лицето, упражняващо строителен надзор проект, изготвен в техническа или работна фаза. Ако разрешението за строеж е издадено на основание технически или работен проект строителството се изпълнява по така одобрения от главния архитект проект /на него също са налице подпис и печат на консултантската фирма/. Описаното да не се отнася за случаите, когато разрешението за строеж се издава от орган различен от главния архитект на община /район/.

 

Мотивите за това са: При издаване на разрешение за строеж на основание одобрен идеен проект се преминава през на практика същата процедура за одобряване на следващата техническа фаза на проектиране, което забавя изпълнението на строителството. Основните причини, поради които се използва възможността за издаване на разрешение за строеж по идейни проекти е това да може да бъде осъществена сделка за отстъпване на право на строеж или да бъде проведена процедура по ЗОП, без да се изчаква дългия период на проектиране в техническа фаза. В тази връзка не бива да отпада възможността за издаване на разрешение за строеж по идеен проект, а строителството ще може да продължи непосредствено след изготвяне на техническата фаза и приемането й от лицето, упражняващо строителен надзор /без внасяне в общинската администрация/.

 

4. Въвеждане на етапност в изпълнението на строителството да се реализира по искане на възложителя чрез съставяне на протокол за етапност, подписан от възложителя, строителя и лицето, упражняващо строителен надзор, който протокол да бъде депозиран при органа, издал разрешение за строеж, придружен, при необходимост, от графичен материал изясняващ отделните етапи. Органа, издал разрешение за строеж писмено да уведомява възложителя за приемането или неприемането на протокола.

 

Мотивите за това са: В сега действащите разпоредби въвеждането на етапност в строителството е със заповед на органа издал разрешението за строеж и за да се постигне се извършва почти същото като за издаване на ново разрешение за строеж. Заповедта за етапност също влиза в сила след 14 дни и подлежи на контрол от РДНСК като всяко разрешение за строеж. С предложението отпада най-малко 14-дневния срок за влизане в сила при приемане от одобряващия орган на протокола за етапност, съставен от участниците в строителството.

 

5. Съществените отклонения по смисъла на чл.154, ал.2, точки от 5 до 8 да се сведат до три точки:

1. При промяна на вида на носещата конструкция на разрешения строеж.

  1. При промяна на външните очертания на разрешения строеж, вкл. на подземната му част или при промяна предназначението на строежа или част от него.
  2. При промяна трасето и/или сервитута на линейна инженерна инфраструктура, налагащо преминаване в (или засягане на) друг/и имот/и, различни от тези, в които се разполага по одобрен проект.

 

Мотиви: В сега действащите разпоредби изменението на проекта по част конструкции и промяната на общи инсталации е със заповед на органа издал разрешението за строеж и за да се продължи строителство с исканата промяна се извършва почти същото като за издаване на ново разрешение за строеж. Заповедта за съществени изменения влиза в сила след 14 дни и подлежи на контрол от РДНСК като всяко разрешение за строеж. С предложението отпада за посочените две хипотези тази процедура, с което значително се намалява административната тежест върху гражданите.

 

 

 

                                                                              Инж. Атанас Ангелов

 

                                                                               Председател на УС на БААИК