• BG
  • EN

Уточнение във връзка с последните промени в Закона за устройството на територията /ЗУТ/

Уважаеми колеги, 

 

След последните промени в ЗУТ от 2019 гоздина в БААИК постъпват множество запитвания от граждани относно това за кои строежи се изисква строителен надзор. 

 

Ето защо даваме следното уточнение: 

 

Изменение на ЗУТ с ДВ бр.25 от 26.03.2019г.

Изменението влиза в сила от 01.04.2019г.

 

1/ От тази дата надзор се осъществява И НА СТРОЕЖИТЕ ОТ ПЕТА КАТЕГОРИЯ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ТЕЗИ ПО ЧЛ.14, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ:

”Строежи на жилищни и вилни сгради с ниско застрояване и строежите по чл.137, ал.1, т.5, букви „в”  и  „г”/буква”в”- строежи от допълващото застрояване с изкл. на тези от шеста категория- буква „г”- реконструкция, преустройство, основен ремонт и смяна на предназначението на строежите от пета категория /  с РЗП до 100м.кв.

 

2/ Съгласно §48 на ПЗР към Закона за изменение и допълнение на ЗУТ ДВ, бр.25 от 2019 г., строежите от пета категория, за които е издадено разрешение за строеж до 29.03.2019г./вкл/- петък, т.е. до влизането в сила на горното изменени на ЗУТ, се довършват и въвеждат в експлоатация по стария ред- БЕЗ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР.