• BG
 • EN

Защита на личните данни съгласно Общия европейски регламент - обучение за фирмите за строителен надзор - 5 Юни 2018 г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

На 5 юни /вторник/ от 10.00 часа в сградата на Съюза на архитектите в България /на ул. „Кракра“ 11/,  Българската асоциация на архитектите и инженерите - консултанти /БААИК/ организира обучение, насочено основно към фирмите за строителен надзор, за защита на личните данни.

Таксите за участие са както следва:

 • 120 лева /с включено ДДС/ на човек: за членове на БААИК
 • 180 лева /с включено ДДС/ на човек: за други

Необходимо е само да изпратите имената на Вашите колеги, които ще участват в курса, на мейла на асоциацията: bacea@techno-link.com, а ние веднага ще Ви върнем проформа за плащане на таксата.

 

П Р О Г Р А М А:

 

I. Правни аспекти – проф. Д-р Антон Маринов, специалист по GDPR

 1. Относно необходимостта от повишаване на знания и умения по отношение защита на обработваните лични данни.
 2. Лични данни – същност. Правна регламентация – регламент, закон, подзаконов нормативен акт.
 3. Законосъобразност на обработването. Визиране на опасностите и отговорностите, свързани с незаконосъобразно обработване на личните данни.
 4. Права на субекта на данни.
 • Прозрачност и условия
 • Информация и достъпност
 • Право на достъп
 • Ограничаване на обработването
 1. Администратор на лични данни – задължения и отговорности
 • Общи задължения
 • Съвместни администратори
 • Обработващ лични данни
 1. Сигурност при обработване на личните данни
 • Псевдонимизация и криптиране
 • Уведомяване за нарушения
 • Оценка на въздействието
 • Предварителна консултация
 1.  Задължителни фирмени правила
 • DPO – длъжностно лице по защита на личните данни
 • Кодекс за поведение
 • Сертифициране
 • Дерогации на особени случаи
 1. Средства за правна защита, отговорност за причинени вреди и санкции
 • Право на подаване на жалба до надзорен орган
 • Право на ефективна защита
 • Право на обезщетение и отговорност за причинени вреди

 

II. IT аспекти и необходимо ниво на технически мерки за привеждане дейността на инженерно дружество в съответствие с GDPR – Бойчо Бойчев, управител на ИТ фирма.

 1. Съставяне на екип
 2. Анализ на текущо състояние на ИТ инфраструктура
 3. Оценка на въздействие и оценка на риска
 4. Избор на подходящи практики, софтуерни / хардуерни инструменти и решения за намаляването на идентифицирания риск, като: криптиране; псевдонимизация; анонимизация; DLP решения и др.
 5. Изготвяне на вътрешни правила
 6. Непрекъснат мониторинг и откриване на заплахи.
 7. Сигурност в основата на бъдещи внедрявания и разработки (security by design).

 

 

Обучението стартира в 10.00 часа в Зала 1 на етаж 1 /в сградата на Съюза на архитектите в България/.

 

Всеки участник ще получи Удостоверение за преминато обучение.