• BG
  • EN

 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

С решение на Управителния съвет, взето на 30 юни, тази година, Общото събрание на БААИК ще се проведе на 16 септември /четвъртък/ в столичния хотел "Будапеща" 

при следния Дневен ред:

 

13.00 ч. – 13.30 – Регистрация на делегатите на събранието.

13.30 ч. – 13.50 – Официално откриване на събранието и отчет за дейността на БААИК от януари, 2021 до момента/16 септември, 2021/.

13.50 – 14.15 – Приемане на Годишния финансов отчет /ГФО/ на БААИК 2020 година. Счетоводен финансов отчет от януари, 2021 г. до август, 2021 г.

Разглеждане и приемане на проект за бюджет за 2022 г.

14.15 – 14.30 – Доклад от Контролния съвет за работата на УС от януари, 2021 г. до момента. Освобождаване от финансова отговорност на председателя и членовете на УС на БААИК.

14.30 – 15.00 – Промяна в състава на УС и КС.

15.00 – 15.30 – Разни.

 

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦГодишното общо отчетно събрание ще се проведе същия ден (16 септември,2021 г.) от 14.30 ч., на същото място и при същия дневен ред.

 

При невъзможност да присъства управителят на фирмата, членуваща в БААИК, е необходимо

НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО ПЪЛНОМОЩНО НА ОПЪЛНОМОЩЕНОТО ЛИЦЕ. 

 

На събранието имат право да участват само фирмите, заплатили членския си внос за 2021 година!

 

 

ОБНАРОДВАНА ОБЯВА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, БРОЙ 62 / 2021

 

ИЗВАДКА ОТ ПРОТОКОЛА ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА УС, НА КОЕТО Е ВЗЕТО РЕШЕНИЕ ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БААИК

 

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА: СЕПТЕМВРИ, 2020 - АВГУСТ, 2021 Г.

 

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2022 ГОДИНА

 

ГФО - 2020 ГОДИНА