• BG
  • EN

 

ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО - ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА БААИК

 6 ДЕКЕМВРИ /СРЯДА/, 2017 Г.

СОФИЯ, ХОТЕЛ „ЛАЙТ“

 

 

                                  ДНЕВЕН РЕД

 

 

8.30 – 9.00 ч.             Регистрация на делегатите.

9.00 ч.                       Откриване на събранието.

9.00 – 9.15 ч.             Отчет за дейността на БААИК от 24 ноември 2016 до 24 ноември 2017 г.

9.15 – 9.30 ч.             Финансов отчет за същия период.

9.30 – 9.45 ч.             Отчет на Контролния съвет.

Освобождаване от финансова отговорност на председателя и членовете на УС на БААИК.

9.45 – 10.00 ч.           Предложения за промени в Устава на асоциацията.

10.00 – 10.15 ч.         Попълване състава на Управителния и Контролния съвет на БААИК.

10.15 – 10.30 ч.         Избор на председател на БААИК.

10.30 – 11.30 ч.         Разни.

11.30 ч.                     Закриване на Общото събрание.

 

 

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ  Годишното общо отчетно събрание ще се проведе същия ден (6 декември,  2017 г.) от 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.