• BG
  • EN

БААИК организира курс по управление на строителните отпадъци - 6 април, онлайн през ZOOM

БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА АРХИТЕКТИТЕ И ИНЖЕНЕРИТЕ КОНСУЛАНТИ /БААИК/

ОРГАНИЗИРА КУРС НА ТЕМА:

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ И ЗА ВЛАГАНЕ НА РЕЦИКЛИРАНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ (НУСОВРСМ, 2017)

 

                                                                          6 АПРИЛ /ЧЕТВЪРТЪК/, 09.00 – 13.30 ЧАСА /С ДВЕ ПОЧИВКИ ПО 15 МИНУТИ/

                                                                     ОНЛАЙН ПРЕЗ ZOOM

 

 

ЛЕКТОР:

ДОЦ. Д-Р ИНЖ. РУМЯНА ЗАХАРИЕВА - кат. "Строителни материали и изолации", УАСГ

Курсът е разработен в рамките на Проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ (Clean&Circle)

 

 

Цели на курса:

Да запознае участниците в инвестиционния процес със задълженията и отговорностите при управление на строителните отпадъци и влагане на рециклирани строителни материали, произтичащи от НУСОВРСМ (нова, ПМС № 267 от 05.12.2017 г., Обн. ДВ. бр.98 от 8 Декември 2017г.), ЗУО (изм. ДВ, бр. 105 от 2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 13 от 2017 г.) и ЗУТ (изм. ДВ, бр. 13 от 2017 г.)

Резултати:

Знания относно законосъобразното управление на строителните отпадъци: видове строителни отпадъци (СО), основни изисквания на нормативната уредба (ЗУТ, ЗУО, НУСОВРСМ) по управлението на строителните отпадъци, задължения и отговорности;  особености при влагането в строежи на рециклирани строителни материали, на строителни отпадъци, преминали процес на оползотворяване, и на продукти, подготвени от строителни отпадъци за повторна употреба.

Умения за прилагането на НУСОВСРМ и изпълнение на задълженията по ЗУТ и ЗУО, свързани с управление на строителните отпадъци.

Съдържание:

  1. Нормативни изисквания при управлението на строителните отпадъци (СО) – общи положения и критичен анализ.
  2. Основни положения от НУСОВРСМ (нова) - цели,  обхват, процедури, задължения и отговорности на участниците в строително-инвестиционния процес
  3. Задължения и отговорности, свързани с разработването, изпълнението и контрола на ПУСО.
  4. Особености при управление на опасните СО – видове опасни СО, идентификация, източници, обезвреждане и отчетност.
  5. Строителните отпадъци като ресурс - условия за влагането в строежи на рециклирани строителни материали, на строителни отпадъци, преминали процес на оползотворяване, и на продукти, подготвени от строителни отпадъци за повторна употреба. Приложение на Регламент (ЕС) 305/2011 и Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г.
  6. Задължения и отговорности, свързани подготовката на документация по чл. 168 на ЗУТ и чл. 11 на ЗУО, свързана с въвеждане в експлоатация на строежите.

Метод на обучениеЛекции: 5 учебни часа.

Изисквания към участниците: Да са се запознали с  НУСОВРСМ преди започване на курса.

Документ при завършване на курса: Сертификат, издаден от БААИК

 

 

 

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:

 

  • За членове на БААИК и общински служители:  174 лв. /с включено ДДС/
  • За други:  252 лв. /с включено ДДС/

 

 

За да се регистрирате е необходимо ДО 4 АПРИЛ, 2023 да ни изпратите трите си имена, данни за издаване на проформа фактура, актуален мейл и телефон за контакт на:  bacea@techno-link.com   или bacea.bg@gmail.com  

 

 

 

До три дни след изпращане на заявката ще получите проформа фактура,

по която да извършите плащането.

 

 

За контакт:

0878 111 085 и 0878 111 086 /Красимира Петрова и Виктория Янчова/