• BG
  • EN

БААИК внесе становище по предлаганите от правителството промени в ЗУТ

Становище на БААИК по Проект за изменение и допълнение на ЗУТ, внесен на 25.08.2020 г. в Народното събрание на Република България.

 

Уважаеми господин Веселинов,

Уважаеми членове на Комисията,

 

            След внимателен повторен преглед на внесения в Народното събрание проект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията Управителния съвет на БААИК прецени, че е целесъобразно асоциацията да изрази становището си по проекта, тъй като част от текстовете на проекта не са предоставяни за съгласуване от БААИК, а за друга част не е прието мотивираното становище на асоциацията, въпреки че предложените изменения пряко я засягат.

Запознахме се с приложената в сайта на НС „Справка за отразяване на приетите и неприети предложения, постъпили в периода 25.09.2019 г. – 25.10.2019 год. от процедурите по обществени консултации по проекта на ЗИД ЗУТ“, отразяваща предложенията и на колегите от КСБ, КИИП, КАБ и други, както и на БААИК, тяхните и нашите предложения, мотивите за тях, както и мотивите за неприемане на основната част от предложенията.

В резултат от приетите или частично приетите предложения на колегите от КСБ, КИИП, КАБ и БААИК /основни участници в строителния процес – съгл. чл. 160, ал. 1 от ЗУТ/, в предложената редакция за ЗИД на ЗУТ, внесена за разглеждане в Комисията за РПБМС и за гласуване от НС на РБ, констатирахме технически и нормативни противоречия с действащите разпоредби на ЗУТ, които вместо да способстват отстраняването на непълноти в ЗУТ, създават допълнителни такива.

           

Мотивите на БААИК по конкретни текстове на проекта на ЗИД на ЗУТ са представени при първоначалното обсъждане през 2019 год. и към настощия момент ги поддържаме.

 

По така предложения проект на ЗИД на ЗУТ имаме следното становище:

 

§ 11. В чл. 156 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Органите на Дирекцията за национален строителен контрол едновременно със служебната проверка по ал. 1 извършват и проверка на оценката за съответствие на инвестиционния проект с изискванията на чл. 142, ал. 5, т. 1, 2, 3, 4, 7, 8 и 9, отразена в комплексния доклад, съставен от консултанта.“ – БААИК не възрази по текста, когато беше предложен за първи път, тъй като преценката ни беше, че се подразбира начина на извършване на проверката от органите на ДНСК, а именно единствено проверка за наличие на заключения в доклада по отношение на изброените в ал.5 съответствия.

След проведени разговори с членове на асоциацията и предвид безспорния факт, че органите на ДНСК нямат необходимото време и необходимата за различните проектни части компетентност за задълбочен преглед на проектната документация и от там за точна преценка за правилността на заключенията в доклада, предлагаме да бъде допълнен текста на алинея 3 и тя да бъде изменена така:  

„(3) Органите на Дирекцията за национален строителен контрол едновременно със служебната проверка по ал.1 извършват и проверка на комплексния доклад за оценка  съответствие на инвестиционния проект, изготвен от консултанта, по отношение на наличие на заключения за съответствие на инвестиционния проект с изброените в чл. 142, ал. 5 изисквания.“

 

§ 17. В чл. 166 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3 след думите „трудово“ се добавя „или друго“. - Становището на БААИК е, че  добавянето на „или друго“ е текст съществуващ в предишни редакции на ЗУТ и беше отхвърлен - защо трябва пак да се връща нещо отхвърлено от практиката.

Освен това при Обществените поръчки, масово се участва с ДЗЗД, за което няма изискване персонала да е в трудови правоотношения. Ако при спечелване на Обществена поръчка се окаже, че някои от проектантите са в списъка на консултантите от ДЗЗД – то, наличието на това условие, би провалило поръчката.

В допълнение следва да се има предвид и обстоятелството, че извън столицата консултантските фирми изпитват огромен дефицит на кадри, който ще се задълбочи с приемане на предложения текст.

2. В ал. 4 след думите „трудово“ се добавя „или друго“. - Становището на БААИК е както в предходната точка.

 

§ 18, т. 1, „б“ – в чл. 167, ал. 1, т. 3 и в чл. 167, ал. 2, т. 5 - замяната на думите „през последните две години“ с „през последните три години“ би довело до невъзможност от регистрация /пререгистрация/ на почти всички фирми за упражняване на надзор.

§ 18, т. 1, „в“:

в) създава се нова т. 4:

„4. екипът от физически лица, чрез които консултантът упражнява дейността по чл. 166, ал.1, т.1, трябва да включва съответните специалисти, които притежават квалификация и правоспособност да оценяват съответствието на всички части на инвестиционните проекти за видовете строежи по отделни категории съгласно чл. 137, ал. 1 ЗУТ, включително координатор по безопасност и здраве, но не по-малко от съответните специалности, определени в наредбата по чл. 166, ал. 2." – Не е ясно каква е причината за предложената нова точка 4 в чл.167 ЗУТ, тъй като до сега не е имало неясноти при създаването и използването на списъка със специалисти към удостоверението на консултантската фирма. Отделно от това точка 3 от алинея 2 на същия член има почти еднакъв текст с предложения. Ако причината е в изброяване на условия, на които да отговаря консултанта, то текста на точка 4 би могъл да бъде: „4. екипът, вписан в списъка по точка 3 на ал.2. да включва необходимите за дейностите специалисти“.

БААИК счита, че предложената нова точка 4 е излишна.

§ 18, т. 5, „а“ и „б“ – в чл. 167, ал. 7, т. 1 и т. 2 - замяната на думите „три наказателни постановления за срок от две години“ с „две наказателни постановления за срок от три години“ непременно ще доведат до прекратяване дейността на водещите фирми упражняващи строителна надзор, с всички последващи проблеми за големите инфраструктурни проекти и тези по обществени поръчки, тъй като прекратяването на дейността на тези лица спира автоматично изпълнението на строежите до провеждането на процедури по реда на ЗОП за избор на нов изпълнител.

 

 

§23. В чл. 222, ал. 2 се създават нови т. 10 и 11:

„10. извършват проверки на консултантите, съставили комплексния доклад относно оценка на съответствието на проектната документация с основните изисквания към строежите, при условията на чл.156, ал.3".

11. извършват проверки на дейността на лицата, упражняващи строителен надзор по време на строителството за спазване на задълженията им по ЗУТ, при условия и по ред, определени със заповед на началника на Дирекция за национален строителен контрол или упълномощено от него длъжностно лице".

Текстът на новите точки 10 и 11 от ал.2 на чл.222, които БААИК е приела, бяха представени в проект за изменение и допълнение на ЗУТ в § 7, а именно:

„§ 7. В чл. 222, ал. 2 се създават нови т. 10 и 11:

„10. извършват проверки на консултантите, съставили комплексния доклад относно оценка на съответствието на проектната документация с основните изисквания към строежите. ".

„11. извършват проверки на дейността на лицата, упражняващи строителен надзор по време на строителството.".“

Становището на БААИК по новия вид на текста на точка 11 е че с добавения текст е предоставената възможност на началника на Дирекцията за национален строителен контрол или упълномощено от него длъжностно лице да генерират локални правила /условия и ред/ при проверките на лицата, упражняващи строителен надзор. Към настоящия момент и без този текст няма пречки органите на ДНСК да извършват проверка на всеки строеж за спазване разпоредбите на ЗУТ, включително и на дейността на строителния надзор на проверявания строеж, тъй като съгласно чл.221, ал.5 от ЗУТ органите на ДНСК имат право на свободен достъп до строежите и да изискват всички необходими за проверката документи от участниците в строителството. В случай че под „условия и по ред“ се има предвид определяне на график и/или населено място за проверки, то и при съгласувания от БААИК вариант на текста на точка 11 няма административни пречки за издаване на заповед с такова идентифициращо съдържание.

По новия текст на точка 10 БААИК няма забележки.

 

В § 24 – за допълнителните глоби по чл. 232. Относно предлаганите санкции при неизпълнение на чл. 139, ал. 3 и чл. 142, ал. 10 –  само за един пропуснат подпис в някои от екземплярите на проекта би следвало да се приложи такава санкция. Считаме че такова нарушение е маловажно.

Част от текста по новата ал.12  “..за други нарушения на този закон, приетите от Министерски съвет, съответно издадените от министрите актове по неговото прилагане и другите правила и нормативи по проектирането и строителството, както и на решенията и предписанията, основани на тях“ е прекалено общ и вероятно ще доведе до това в следващите 2 години да не остане нито един проектант или надзорник, който да не попадне в обхвата на такава санкция.

 

В § 25 – за допълнително предложените точки от 17 до 24 в чл. 237  в тях се разширява обхвата, но основната част от визираните нарушения и попадат в разширения обхват и дефиниции в предходните 16 точки. Предлаганото разширение на обхвата на нарушения ще доведе до субективно определяне от страна на контролния орган за вида на конкретнито нарушение.

Некоректна е формулировката по предложената нова т. 22 - относно санкция за евентуалното неуведомяване по реда на чл. 158, ал. 2 на кръга от лицата които следва да се уведомят, като следва да се добави „издали положителни становища за проекта“. В противен случай не е ясно кои са „специализираните контролни органи“ които следва да се уведомяват – няма и дефиниция в ЗУТ кои са тези органи. Т.е ако за строеж от допълващото застрояване от 5-та категория /лятна кухня например/ не бъдат уведомени органите на ПБЗН или НИНКН или друг контролен орган, виновното лице ще бъде санкционирано.

Некоректна е формулировката по предложената нова т. 23, относно включването на авторския надзор и строителния надзор в обхвата на лицата на които да се налага санкция за „допусната авария“, освен ако не са добави след думите „авария в строителството, предизвикана от действие, бездействие или писмено предписание от лицата упражняващи авторски надзор и строителен надзор на строежа, довели до аварията“.

 

§ 26 – по предложения нов чл. 237атекстът: “За други нарушения на този закон, приетите от Министерски съвет, съответно издадените от министрите актове по неговото прилагане и другите правила и нормативи по проектирането и строителството, както и на решенията и предписанията, основани на тях ....“ е толкова всеобхватен и неясен, че създава реална и субективна възможност да бъде налагана санкция на всеки един участник в строителството – проектант, авторски надзор, технически надзор, строител, строителен надзор, без да е необходима и възможна конкретизация, поради което такава много обща формулировка следва да отпадне.

 

С описаното до тук се изчерпва становището на БААИК по внесения на 25.08.2020г. в Народното събрание проект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, но Управителния съвет на БААИК счита за необходимо да предложи някои изменения на Закона за устройство на територията, които са ориентирани към значително намаляване на административната тежест върху гражданите.

 

  1. Предложение за изменение на Закона за устройство на територията за редуциране на броя и вида съществените отклонения по смисъла на чл.154, ал.2 от ЗУТ, като точки от 5 до 8 на ал.2 от чл.154 да се сведат до две точки:
  • При промяна на външните очертания на разрешения строеж, вкл. на подземната му част или при промяна предназначението на строежа или част от него.
  • При промяна трасето и/или сервитута на линейна инженерна инфраструктура, налагащо преминаване в (или засягане на) друг/и имот/и, различни от тези, в които се разполага по одобрен проект.

Мотив: В сега действащите разпоредби изменението на проекта по част конструкции и промяната на общи инсталации е със заповед на органа издал разрешението за строеж и за да се продължи строителство с исканата промяна се извършва почти същото като за издаване на ново разрешение за строеж. Заповедта за съществени изменения влиза в сила след 14 дни и подлежи на контрол от РДНСК както всяко разрешение за строеж. С предложението отпада за посочените в мотивите две хипотези тази процедура, с което значително се намалява административната тежест върху гражданите.

 

  1. Предложение за изменение на Закона за устройство на територията за повишаване категорията на строежите, представляващи производствени и складови сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други с капацитет до 50 работни места включително и съоръженията към тях, които сега са с определена пета категория да бъдат отнесени към по-висока категория.

Мотив: Производствени сгради, разположени на декари застроена площ при използване на високотехнологично оборудване могат да работят с персонал и под 10 човека, но конструкцията на такива сгради често е изключително сложна и в много по-голяма степен отговорна от конструкцията на сгради, изпълнени по традиционни начини на строителство. Такива строежи не следва да бъдат приравнявани като категория към вилните сгради и сградите на допълващото застрояване. По подобен начин стои и въпроса с монтажа и изпитанията на  технологичното оборудване в тези производствени сгради.  

 

  1. Предложение за изменение на Закона за устройство на територията за промяна на режима на въвеждане в експлоатация на строежите от пета категория, в случай, че производствените сгради посочени в горната точка бъдат определени в по-висока категория. При това предложение всички строежи от пета категория следва да бъдат изпълнявани чрез упражняване на строителен надзор, което от своя страна ще даде възможност тези строежи и да бъдат въвеждани в експлоатация от лицето упражнило строителен надзор. С регистриране на техническия им паспорт в общинската администрация се осигурява информираност на общинската администрация за наличие на нов въведен в експлоатация строеж пета категория на територията на съответната община.

Мотив: С предложението се намалява до голяма степен административната тежест върху гражданите. Сега строежите от четвърта и пета категория се въвеждат в експлоатация по един и същи начин – почти еднакъв брой документи, които се представят на органа издал разрешението за строеж. Отделно от това към настоящия момент са налице много законно изградени вилни и жилищни сгради пета категория, които не са били въведени в експлоатация по законоустановения ред, а и не попадат в обхвата на §6 от Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти. За тези сгради въвеждането в експлоатация ще може да се осъществи с доклад на консултантска фирма, технически паспорт и сертификат за проектни енергийни характеристики.

 

4. Предложение за изменение на Закона за устройство на територията за улесняване на процедурата по въвеждане на етапност в изпълнението на строителството. Предложението е етапността да се реализира по искане на възложителя чрез съставяне на протокол за етапност, подписан от възложителя, проектанта и лицето, упражняващо строителен надзор, който протокол да бъде депозиран при органа, издал разрешение за строеж, придружен, при необходимост, от графичен материал изясняващ отделните етапи. Органа, издал разрешение за строеж, в 7-дневен срок, писмено да уведомява възложителя за приемането или неприемането на протокола, като неприемането да бъде мотивирано и да подлежи на контрол от РДНСК при обжалването му.

Мотивите за това са: В сега действащите разпоредби въвеждането на етапност в строителството е със заповед на органа издал разрешението за строеж и за да се постигне се извършва почти същото като за издаване на ново разрешение за строеж. Заповедта за етапност също влиза в сила след 14 дни и подлежи на контрол от РДНСК като всяко разрешение за строеж. С предложението отпада най-малко 14-дневния срок за влизане в сила при приемане от одобряващия орган на протокола за етапност, съставен от участниците в строителството.

 

 

Инж. Атанас Ангелов, 

Председател на УС на БААИК

2 октомври, 2020 г.