• BG
  • EN

Дискусия по проекта за нов ЗОП организира БТПП на 25 септември в София

КРЪГЛА МАСА - ДИСКУСИЯ:

 

ПРОЕКТА НА НОВИЯ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

От усвояване към полезно усвояване на еврофондовете

 

 БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО -ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

(София, ул. Искър, 9)

ЗАЛА А

25 СЕПТЕМВРИ 2015 г., 9:30 ч.

 

 

Целта на кръглата маса е въз основа на дискусия с представители на гражданското общество, експерти, консултанти, научни работници, възложители и оценители на обществени поръчки да бъдат направени изводи с предложения и препоръки които да залегнат в новия закон за обществените поръчки. Те ще бъдат подробно отразени в специален брой на списание „Фондове Програми Проекти”. Същия ще бъде разпространен до всички компетентни лица и институции с настояване пред държавната администрация и законодателната власт да бъдат отразени новия закон за обществени поръчки.

 

Примерни теми, които ще бъдат обсъждани на кръглата маса:

 - критерии за приоритети по проблеми по отделните програми, по които да се кандидадства с проекти

 - методология и методи за определяне на прогнозните цени по проекти и обществени поръчки – отговорности

 - контрол и персонална отговорност постигнати ли са целите поставени с програмите проектите и обществените поръчки

-          стандарти и минимални изисквания при разработване на тръжна документация;

-          облекчаване на административната тежест;

-          прозрачност и отговорност при провеждане на процедури за избор на изпълнител;

-          относно предложените в проекта на ЗОП критерии за оценка на обществените поръчки;

 - критерии за оценка или изисквания, записани в техническото задание

-          кой и по какви критерии оценява компетентността на членовете на комисията за оценка на експертите и на членовете на АОП. Отговорности;

-          достъпни и оптимизирани процедури по обжалване пред АОП и КЗК;

-          равностойна отговорност на възложител и изпълнител;

-          за пирамидата „предварителен – текущ – последващ контрол”;

-          проблеми, свързани с разплащането на средствата от финансиращата програма към възложителя и от възложителя към изпълнителя на обществената поръчка;

-          проблеми при изпълнението на сключените договори и др.

 

Предложените теми очертават примерните насоки на дискусията. Може да поставите и други проблеми, които считате, че имат отношение към темата на кръглата маса.

Регламент на изказванията – 10 минути.

 

Поканени за участие в кръглата маса са представители на АОП; КЗК; ВАС; АДФИ; Сметна палата; БОРКОР, АФКОС; УО на оперативните програми; възложители на обществени поръчки; изпълнители на обществени поръчки; оценители на проекти; оценители на обществени поръчки; консултанти; работодатели и синдикати; представители на гражданското общество; медии и др.

 

Работна програма на кръглата маса

9.30-10.00 ч.         Регистрация

10.00-10.15 ч.       Откриване на кръглата маса – приветствия и встъпителни думи

10.15-12.00 ч.       Дискусия

12.00-12.10 ч.       Закриване на кръглата маса

 

Дискусията и изводите от кръглата маса ще бъдат предоставени на: Народното събрание, Министерския съвет, Управляващите органи на оперативните програми, Агенцията за обществени поръчки, работодателите и синдикатите.

 

Тъй като местата в залата са ограничени, моля потвърдете участие в срок до 23 септември на e-mail: g.popov@einet.bg или на телефон: (02) 931 24 00.

 

 

За допълнителна информация:             Дияна Грозева – отговорен редактор

                                                                     на списание ФОНДОВЕ ПРОГРАМИ ПРОЕКТИ

                                                                     Тел. 02/ 931 24 00; Моб. тел.: 0888 74 50 59

                                                                     E-mail: g.popov@einet.bg; hrbe.bg@gmail.com