• BG
  • EN

До 10 януари, 2022 г. е срокът за становища и коментари по предлаганите от МРРБ промени в ЗУТ

С проекта на закон са направени предложения за изменение и допълнение на нормативната уредба в три основни насоки:

- създаване на по-добри възможности за прилагане на уличната регулация, чрез осигуряване на справедлив и ефективен механизъм за отчуждаването на поземлени имоти или на части от тях за елементи на транспортната техническа инфраструктура в урбанизираните територии (улици, булеварди, площади и прилежащи обществени тротоари, алеи и пешеходни зони), определени с план за първа регулация, както и с последващи планове, когато предходните планове за регулация не са приложени, за сметка на собствениците на прилежащите урегулирани поземлени имоти до определен размер, а в определени случаи – за сметка и на общината.

- Уреждане на последиците от обявената за противоконституционна разпоредба на чл. 208, ал. 1 от ЗУТ , в частта „а за имоти, предвидени за озеленени площи по чл. 61, ал. 4 – петнадесет години“, с Решение № 14/15.10.2020 г. по конституционно дело № 2/2020 г. на КСРБ, както и на последиците от обявените за противоконституционни разпоредби на чл. 148, ал. 16 и на чл. 178, ал. 3, т. 5 от ЗУТ в частта „в териториите със средно и високо застрояване, както и“, с Решение № 17/04.11.2021 г. по конституционно дело № 11/2021 г. на КСРБ

- В законопроекта са залегнали и предложения за изменения и допълнения на действащи разпоредби на ЗУТ, породили проблеми при прилагане, поради непрецизност или непълнота,  или пораждащи излишна административна и финансова тежест.

 

назад