• BG
  • EN

До 15 октомври се изпращат предложения и становища по годишната работна програма на ОП "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014 - 2020 г.

 

Във връзка с изискванията на чл. 7, ал. 1 и 3 от ПМС № 107/2014 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и Европейския фонд за морско дело и рибарство за периода 2014-2020 г. е публикуван за предварително обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж" 2014-2020 за 2016 г.  Документът е качен в меню „Кандидатстване", подменю „Предстоящи схеми 2014- 2020".

 

Коментари/предложения/допълнения по проекта на Индикативна Годишна работна програма по ОП „Региони в растеж" 2014-2020 за 2016 г. могат да бъдат представени в срок до 15 октомври 2015 г. (четвъртък), на електронен адрес:oprd@mrrb.government.bg