• BG
  • EN

"Екоинженеринг" ЕООД, член на БААИК - в консорциума, осъществил строителния надзор на водния цикъл на Кърджали

ИНФОРМАЦИЯ ОТ В-К "СТРОИТЕЛСТВО ГРАДЪТ":

 

Проектът за водния цикъл на Кърджали е един от най-големите за България на стойност 69 970080.24 лв. по ОП "Околна среда". Обновената и реконструирана 40-километрова ВиК мрежа и изградената ПСОВ обслужват близо 48 хиляди жители.


С изпълнението му Кърджали решава един от основните си проблеми, а именно замърсяването на водите на яз. "Студен кладенец" и коритото на река Арда в рамките на града и пълно механично, биологично пречистване и обеззаразяване на водите. ПСОВ - Кърджали, работи по съвременна немска технология на "Биогест Интернационал" и произвежда метан газ от извлечените утайки. Чрез интернет връзка се осъществяват дистанционен контрол, мониторинг и диагностика на подсистемите от седалището на фирмата в Германия. Метантанк позволява да се произвежда газ за собствени нужди на станцията и чрез когенерация покрива до 15% от разходите на ток на съоръжението. На час се пречистватпо 160 куб. м вода.
В края на януари т.г. беше завършено 100% строителството на съоръженията, сградите и комуникациите в рамките на площадката на станцията с площ 126 035 дка на левия бряг на р. Арда. Изградени са довеждащ колектор и водопровод, пътна инфраструктура и външно електрозахранаване. Изпълнител на инженеринг на ПСОВ - Кърджали, с довеждащ водопровод и колектор е "Обединение ПСОВ Арда-2013" – София. В него участват "Кристална вода" АД, "Интегрирани пътни системи" АД, "Калистратов груп" ООД, "Вайтех" ООД, "Биогест Интернационал" – Германия, "Саварона" ЕООД и "Ардастрой" ООД. Стойността на пречиствателната станция е 28 866 000 лв.

Изграждането на водоснабдителната мрежа включва подмяна на водоснабдителните тръби в отсечки от кварталите "Студен кладенец", "Веселчане" и "Възрожденци". Положени са 14.230 км водопроводи - 12.101 км нови и 2.129 км реконструирани. Изградената и реконструирана канализационна мрежа е 23.236 км – от тях реконструирана 5.529 км и разширена 17.707 км. Изпълнител на лот 2 "СМР за разширение и реконструкция на ВиК мрежата на Кърджали" е ДЗЗД "ОБЕДИНЕНИЕ АРХИДОС - 2013" ("Кристална вода" АД, "Инфраструктурна компания" АД, "Калистратов груп" ООД, "Лювик" ООД, "Саварона" ЕООД, "Ардастрой" ООД).

 

Проект Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителна и канализационна мрежа
Бенефициент     Община Кърджали
Финансиране    69 970 080.24 лв., ОП "Околна среда 2007 - 2013"
ЛОТ 1: "Инженеринг – проектиране и строителство на ПСОВ - Кърджали, с довеждащ водопровод и колектор" (по FIDIC)
Изпълнител       "Обединение ПСОВ Арда-2013" ("Кристална вода" АД, "Интегрирани пътни системи" АД, "Калистратов груп" ООД, "Вайтех" ООД, "Биогест Интернационал" – Германия, "Саварона" ЕООД и "Ардастрой" ООД) 
 
ЛОТ 2: "СМР за разширение и реконструкция СМР ВиК – гр. Кърджали" 
Изпълнител       "Обединение Ахридос 2013" ("Кристална вода" АД, "Инфраструктурна компания" АД, "Калистратов груп" ООД, "Лювик" ООД, "Саварона" ЕООД, "Ардастрой" ООД)
Проектанти         "СИАТ" ЕООД (част Канализация), "Водоканалпроект-Чисти води" ООД (част "Водоснабдяване")
 
Строителен надзор лот 1, 2           ДЗЗД "ЕЖИС ЕКО БЪЛГАРИЯ"