• BG
 • EN

Фирма "Стройнорм" ЕООД, пълноправен член на БААИК, е строителен надзор на новата пречиствателна станция за отпадъчни води в Чирпан

В края на месец февруари официално бе открита новата пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ в гр. Чирпан, оразмерена за 19 641 еквивалент жители и водно количество от 112 литра за час.

Оценката за съответствие и строителният надзор на обекта са реализирани от фирма „СТРОЙНОРМ“ ЕООД, пълноправен член на БААИК С УПРАВИТЕЛ ИНЖ. САВА ТАЧЕВ, член на Управителния съвет на асоциацията.  

Пречиствателното съоръжение се намира в местността „Табахни“, непосредствено до околовръстния път, в западния бряг на преминаващата река Текирска и се простира на площ от над 14 декара.

Строител е фирма „ДЖИ ПИ ГРУП“ АД, а проектанти - „АКВА ЕКОПРОЕКТ СИСТЕМС“ ООД. Възложител е община Чирпан.

 

Пречиствателната станция включва следните подобекти:

 • Довеждащ колектор за отпадъчни води до ПСОВ;
 • Довеждащ водопровод до ПСОВ;
 • Отвеждащ канал за пречистени води;
 • Външно ел. захранване на ПСОВ;
 • Довеждащ път до ПСОВ;

 

 

Самото пречиствателно съоръжение включва следните подобекти:

 • Сграда груби решетки, пункт за автоматично пробовземане и помпена станция
 •  Сграда механично пречистване – комбинирано съоръжение
 • Дебитомер на вход
 • Селектор
 • Два биобасейна
 • Разпределително устройство към ВРУ
 • Вторични радиални утаители
 • Камера за изпускане на активна утайка и плаващи към ВРУ
 • Помпена станция за РАУ и ИАУ
 • Помпена станция към утайкоуплътнител за плаващи вещества
 • Утайкоуплътнител за ИАУ
 • Силоз за утайки
 • Сграда механично обезводняване, въздуходувна и реагентно стопанство
 • Помпена станция за калови води
 • Задържателен резервоар за утайкови води
 • Шахта за черпене на техническа вода
 • Дебитомер - на изход, UV инсталаци, автоматичен пробовземач на изход ПСОВ
 • Дизелгенератор
 • Входна шахта
 • Сграда за UV дезинфекция, обслужваща сграда и кабина за охраната
 • Площадка за депониране на обезводнена утайка
 • Трафопост
 • Водомерна шахта
 • Брегово заустване – ПСОВ  и брегово заустване – дъждовна канализация
 • Охранителна ограда;