• BG
  • EN

Годишното отчетно събрание на БААИК ще се проведе на 24 ноември в столичния хотел "Лайт"

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА БААИК

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Българска асоциация на архитектите инженерите - консултанти” (БААИК) на основание чл. 26, ал.3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел свиква ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ на членовете на сдружението на 24 НОЕМВРИ, 2016 г. (ЧЕТВЪРТЪК) от 10.00 часа /регистрацията започва в 09.00 ч./ в конферентна зала „Оборище” на хотел „ЛАЙТ” (ул. „Веслец” 37), гр. София.

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД НА СЪБРАНИЕТО:

 

    9.00 – 10.00 ч.          Регистрация на делегатите.

  10.00 – 10.15 ч.          Отчетен доклад за дейността на БААИК за периода

октомври, 2015 – октомври, 2016 г. – докладва

председателят на БААИК инж. Мирослав Йорданов.

 10.15 – 10.30 ч.           Финансов отчет за същия период.

 10.30 – 10.45 ч.           Отчет на Контролния съвет.

 10.45 – 11.00 ч.           Приемане на бюджет за 2017 г.

 11.00 – 11.30 ч.           Разни.

 

 

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ  Годишното общо отчетно събрание ще се проведе същия ден (24 НОЕМВРИ,  2016 г.) от 11.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

 

                  

                                                                                                                                                                    Инж. Мирослав Йорданов,

                                                                                                                    /Председател на БААИК/