• BG
 • EN

Инж. Милка Гечева ще води семинар за функциите на консултанта и останалите участници в инвестиционния процес при започване, извършване и въвеждане в експлоатация на строежите

ФУНКЦИИ НА КОНСУЛТАНТА ПРИ ЗАПОЧВАНЕ, ИЗВЪРШВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖИТЕ

 

24 Септември /четвъртък/, 2020 г.

София, конферентен център «Проджект Лаб» /бул. «Мария Луиза» 58/

 

 

ЛЕКТОР:

ИНЖ. МИЛКА ГЕЧЕВА

 ЕКСПЕРТ В СФЕРАТА НА СТРОИТЕЛНО – ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС, ДЪЛГОГОДИШЕН НАЧАЛНИК НА ДНСК

 

 

ПРОГРАМА

 

Час

 

Тема

 

 9,15 – 9,30

 

Регистрация на участниците и сутрешно ароматно кафе.

 

 9,30 – 11,00

ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА СТРОЕЖ. ВИДОВЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ. ПРЕЗАВЕРКА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА СТРОЕЖ ПО ЧЛ.153 ЗУТ.

 1. Разрешения за строеж, издавани по общия ред на чл.148 ЗУТ
 2. Разрешения за строеж, издавани по идейни проекти по чл.142, ал.2 ЗУТ
 3. Разрешения за строеж, издавани без одобрени проекти по чл.147 ЗУТ
 4. Заповеди за допълване на разрешенията за строеж по чл.154, ал.5 ЗУТ
 5. Разрешения за строеж, издавани от областните управители, министъра на регионалното развитие и благоустройството.
 6. Разрешения за строеж, които са част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 ЗУТ
 7. Разрешения за строеж за специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната.
 8. Влизане в сила на Разрешението за строеж.
 9. Презаверка на разрешението за строеж по чл.153 ЗУТ.

 

11,00 - 11,15

 

Почивка.

 

11,15 – 12,30

УЧАСТНИЦИ В СТРОИТЕЛСТВОТО - ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

 1. Отговорности на възложителя по ЗУТ.
 2. Отговорности на проектанта  по ЗУТ.
 3. Отговорности на строителя по ЗУТ.
 4. Отговорности на консултанта като лице, упражняващо строителен надзор.

 

12,30 – 13,15

 

Лек работен обяд.

 

13,15 – 15,00

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИ АДМИНИСТРАЦИИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО.

 

 1. НАЧАЛО НА СТРОЕЖА. ЗАВЕРКА НА КОНТРОЛИРАНИ НИВА. ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПУП НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ ФУНДАМЕНТИ.
  1. Съставяне на Протокол образец 2/2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.
  2. Съставяне на Акт обр.3 за установяване съответствието на строежа с одобрените проекти и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването.

 

 1. ОСОБЕНОСТИ ПРИ СТРОИТЕЛСТВОТО НА МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА.

 

 1. ЗАВЪРШВАНЕ НА СТРОЕЖА. СЪСТАВЯНЕ НА КОНСТАТИВЕН АКТ ОБРАЗЕЦ 15. СЪСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД И ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ.
 1. Съставяне на Констативен акт обр.15 за установяване на годността за приемане на строежа.
 2. Съставяне и предаване на екзекутивна документация.
 3. Съставяне на окончателен доклад.
 4. Съставяне на технически паспорт.

 

15,00 – 15,15

 

Почивка.

 

15,15 – 16,00

ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗАВЪРШЕНИТЕ  СТРОЕЖИ -  РЕГИСТРАЦИОНЕН И РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ.

 

 1. ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖИТЕ ОТ 4 И 5 КАТЕГОРИЯ ОТ ОРГАНИТЕ НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ.
 2. ДЪРЖАВНО ПРИЕМАНЕ НА СТРОЕЖИТЕ ОТ 1, 2, И 3 КАТЕГОРИЯ ОТ ОРГАНИТЕ НА ДНСК. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ПРИЕМАТЕЛНИ КОМИСИИ И ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ.
 3. Дискусия и получаване на Удостоверение за преминато обучение.

 

 

 

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

За членове на БААИК

  144 лв.

  /с включен ДДС/

За други

  198 лв.

  /с включен ДДС/

 

 

При двама или повече участници получавате 10% отстъпка от цената.

 

За да се регистрирате е необходимо до 11 септември да ни изпратите трите си имена, данни за издаване на проформа фактура, мобилен телефон за контакт на

 bacea@techno-link.com  или bacea.bg@gmail.com

 

 

До три работни дена след изпращане на заявката ще получите проформа фактура, по която да извършите плащането.

 

For Appointment Call Us - Contact Us In Png - 636x260 PNG Download - PNGkit

 

0878 111 085 и 0878 111 086 /Красимира Петрова и Виктория Янчова/

 

 

* Използвана е снимка от сайта на БНР