• BG
  • EN

На 14 септември БААИК избира нов председател на Годишното общо отчетно - изборно събрание

Поради изтичане на втория мандат на досегашния председател на БААИК инж. Атанас Ангелов на тазгодишното Общо събрание ще бъде избран нов титуляр. 

Събранието ще се проведе в заседателната зала на Камарата на строителите в България на 14 септември, четвъртък, от 9.00 часа. 

 

Дневният ред е следният:

 

9.00 – 9.10 ч. Регистрация на делегатите на събранието.

9.10 – 9.20 ч. Отчет за дейността на БААИК от септември 2022 до август 2023 г.

9. 20 – 9.45 ч. Приемане на годишен финансов отчет /ГФО/ за 2022 година. Счетоводен финансов отчет от януари, 2023 г. до август, 2023 г.  Разглеждане и приемане на проект за бюджет за 2024 година.

9.45 – 10.10 ч. Доклад от Контролния съвет за работата на УС от януари, 2023 г. до момента. Освобождаване от финансова отговорност на председателя и членовете на УС на БААИК.

           10.10 – 10.30 ч.  Промени в Устава на БААИК.

10.30 – 11.00 ч.  Избор на председател на УС на БААИК.

Промени в състава на УС и КС на БААИК.

11.00 – 11.15 ч.   Взимане на решение за размера на членския внос и встъпителната вноска за членство.

11.15 – 11.30 ч.   Разни. Закриване на събранието.

 

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ  Годишното общо отчетно – изборно събрание ще се проведе същия ден (14 септември,  2023 г.) от 10.10 ч., на същото място и при същия дневен ред.

 

На събранието могат да вземат участие само членовете, които са заплатили членския си внос за тази и манали години. 

 

Ако имате въпроси, може да ни се обадите на: 0878 111 085 и 0878 111 086 /Красимира Петрова и Виктория Янчова/