• BG
  • EN

Напредват важни жп инфраструктурни проекти

ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ: В-К "СТРОИТЕЛСТВО ГРАДЪТ", 28 СЕПТЕМВРИ, 2015:

 

Срокът за разплащане на предоставените от ЕС средства с изпълнителите изтича на 31 декември 2015 г. Такива са условията на договорите за безвъзмездна финансова помощ, подписани между Управляващия орган на ОП "Транспорт" и НКЖИ като бенефициент на програмата. Това е крайната дата, до която бенефициентите могат да извършват плащания със средства от ОПТ. Според голяма част от договорите, подписани с изпълнителите обаче, разясни в интервю за "Строителство Градът" Мария Чакърова, директор на дирекция "Стратегическо развитие и инвестиционни проекти" в ДП НКЖИ, сроковете им са в началото на 2016 г., а за някои има и срокове през октомври 2016 г. Това означава, че вероятно ще има закъснение според Договора за безвъзмездна финансова помощ, но малко вероятно е да има закъснение спрямо самите договори за строителство.
Реалистичната цел на НКЖИ е до края на 2015 г. да бъдат усвоени в максимална степен отпуснатите от ЕС средства, но не по-малко от 90% от тях.
Оставащите дейности по проектите ще бъдат завършени през 2016 г. и тогава финансирането ще бъде изцяло осигурено от бенефициента. Тъй като финансовата подкрепа от общността покрива само част от необходимите инвестиции, още от самото начало е ясно, че НКЖИ с помощта на държавния бюджет трябва да финансира със собствени средства успешното завършване на проектите си. Срокът за въвеждане в експлоатация, каза Мария Чакърова, е 31 март 2017 г. Тогава проектите ще се считат за функциониращи съгласно указанията на Европейската комисия и съфинансирането им със средства от ЕС ще бъде оценено като ефикасно. В окончателния доклад за приключване на оперативната програма трябва да бъде отразена информация и доказателства за успешното им функциониране. Затова усилията на НКЖИ са насочени към окончателно завършване и въвеждане в експлоатация на проектите, съфинансирани от ОПТ, преди края на 2016 г.Проектът за "Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от железопътната линия Пловдив - Бургас"
обхваща изпълнение на строителство по 3 позиции и ремонт и модернизация на 2 тягови подстанции.
Проектът "Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от железопътната линия Пловдив - Бургас" е в най-напреднала фаза на изпълнение в сравнение с останалите жп проекти. Трудното в проекта е последователността на строителството и осигурителните системи. Проектът върви с изключително бързи темпове. Над 90% от безвъзмездните средства по този проект вече са оползотворени. Съфинансирането на НКЖИ е 12.7%. Строителството на железния път ще завърши през първото полугодие на 2016 г.
Позиция 1 за участък Михайлово - Калояновец е завършена през октомври 2013 г.
Позиция 1: "Рехабилитация на жп отсечка Михайлово - Калояновец"
Стойност: 29 652 343 лв. без ДДС
Строител: ДЗЗД "Джи Си Еф - СК13- Трейс Рейлинфра консорциум"
Строителен надзор: ДЗЗД "Етаконс - Вито Плато"
Финансов източник: ОП "Транспорт" и национален бюджет
Бенефициент: ДП НКЖИ

Позиция 2 за участък Стара Загора - Зимница има физически напредък 97%. Остават за изпълнение около 3% от дейностите и е възможно да бъдат завършени до края на 2015 г. Характерното е, че това са малки по количество, но разнообразни по вид дейности, което би могло да създаде известни затруднения при организацията на изпълнението им, защото това изисква интензивна мобилизация на различни по състав и големи на брой екипи от изпълнители.
Позиция 2 "Рехабилитация на жп отсечка Стара Загора - Завой"
Стойност 151 536 000 лв. без ДДС
Строител ДЗЗД "Джи Си Еф - СК13- Трейс Рейлинфра консорциум"
Строителен надзор ДЗЗД "Етаконс - Вито Плато"
Позиция 3 за участък Церковски - Карнобат е с физически напредък 84%
Позиция 3: "Рехабилитация на жп отсечка Церковски - Карнобат"
Стойност: 135 780 506 лв. без ДДС
Строител: ДЗЗД "Джи Си Еф - СК13- Трейс Рейлинфра консорциум"
Строителен надзор: ДЗЗД "Етаконс - Вито Плато"
Финансов източник: ОП "Транспорт" и национален бюджет
Бенефициент: ДП НКЖИ

Договорът за изграждане на ТПС Стара и Нова Загора към момента има физически напредък 25%, но това не включва изработените и доставени машини и съоръжения, чиято стойност е най-съществена за такъв тип договори с преобладаващ обем за доставки. Темпът на работа е много добър. Очаква се в края на годината да са завършени 50%.
Проект: Изграждане на ТПС Стара Загора и Нова Загора
Стойност: 19 527 58 лева с ДДС
Изпълнители: "ТДВ - Инфраструктура"ДЗЗД, съставено от "Водстрой 98"АД, "ТиД Инженеринг" ЕООД, "Булдени" ООД
Строителен надзор: ЕТ "Ел Транс Инженеринг"
Срок за завършване: март 2016 г.
Финансов източник: ОП "Транспорт" и национален бюджет
Бенефициент: ДП НКЖИ

Проектът за "Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив - Свиленград по коридори IV и IX, фаза 2: участък Първомай-Свиленград"
включва изпълнение на СМР в 3 фази и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникация по протежение на цялото трасе на железопътната линия.
Фаза 4.1 за отсечката "Димитровград - Харманли" има физически напредък от 82 %.
Позиция 1: Жп проект Димитровград - Харманли
Стойност: 142 800 000 лв. без ДДС
Строител: "Терна", Гърция
Строителен надзор: Консорциум между "Типса", "Систра", "Луис Бергер", "Рубикон инженеринг" и "Традемко"
Фаза 4.2 за отсечката Харманли - Свиленград и железопътната линия Свиленград - граница с Република Гърция е с физически напредък 81%. Към момента остава за физическо изпълнение около 19 % от общия обем на СМР. Изпълнителят е създал организация, мобилизирал е достатъчно ресурси и техника и е поел ангажимент за завършване на дейностите до края на 2015 г. без системите за сигнализация и телекомуникация. Считаме, че това е възможно при наличие на подходящи атмосферни условия.
Позиция 2: Жп проект Харманли - Свиленград
Стойност: 122 322 351 лв. без ДДС
Строител: Сдружение "Железопътна инфраструктура", съставено от "Порр", Австрия и "ПСТ холдинг", България
Строителен надзор: Консорциум между "Типса", "Систра", "Луис Бергер", "Рубикон инженеринг" и "Традемко"
Финансов източник: ОП "Транспорт" и национален бюджет
Бенефициент: ДП НКЖИ

Фаза 4.3, обхващаща дейностите по изграждане на нови тягови подстанции в Симеоновград и Свиленград и разширение на съществуваща ТПС в Димитровград, има физически напредък от 84 %.
Позиция 3: "Изграждане на нови тягови подстанции в Симеоновград и Свиленград и разширение на съществуващата подстанция в Димитровград
Стойност: 21 368 018 лв. без ДДС
Строител: "Старт инженеринг" АД
Строителен надзор: Консорциум между "Типса", "Систра", "Луис Бергер", "Рубикон инженеринг" и "Традемко"
Фаза "Системи", която има за цел изграждане на системи за сигнализация, телекомуникации и SCADA за цялата линия Пловдив - Свиленград към момента е с физически напредък 80%. Изпълнението на договора за системите е пряко свързано и следва финализирането на СМР по обособените фази за железопътните участъци.
Проектът е на второ място по напредък и на първо място по темпове на растеж.
Финансовият му напредък от февруари до края на август е равен на целия напредък за 2014 г. Степента на усвояване на средствата е удвоена.
Жп проект: "Сигнализация, телекомуникация и СКАДА на жп проект Пловдив - Свиленград"
Стойност: 45 637 265 лв. без ДДС
Строител: "Талес" & "Алкател-Лусент"
Строителен надзор: Консорциум между "Типса", "Систра", "Луис Бергер", "Рубикон инженеринг" и "Традемко"
Финансов източник: ОП "Транспорт" и национален бюджет
Бенефициент: ДП НКЖИ

Проектът "Модернизация на железопътния участък Септември - Пловдив, част от TEN-T"
включва изпълнение на СМР по 3 железопътни участъка, както и проектиране и изграждане на системи за сигнализация в участъка Септември - Пловдив и телекомуникация по трасето на цялата линия София - Пловдив. В началото на 2015 г. изпълнението на дейностите е под 20%, към 31 август изпълнението на някои от позициите е близо 80%. Според трендовите проучвания на НКЖИ до края на годината степента на усвояване на безвъзмездните средства по този проект достига 75%.
Позиция 1, обхващаща дейностите по железопътния участък Септември - Пазарджик има физически напредък 56%
Позиция 1: "Модернизация на жп отсечка Септември - Пазарджик"
Стойност: 57 083 580 лв. без ДДС
Строител: "Свиетелски - РВП Кьоне" АД
Строителен надзор: Консорциум ЕPG-ETE
Финансов източник: ОП "Транспорт" и национален бюджет
Бенефициент: ДП НКЖИ

Позиция 2
 по протежение на железопътния участък Пазарджик - Стамболийски има физически напредък 35%. Този лот се развива най-бързо
Позиция 2: "Модернизация на жп отсечка Пазарджик - Стамболийски"
Стойност: 49 842 820 лв. без ДДС
Строител: ДЗЗД "Ай Джи Ей - жп инфраструктура" АДсъставено от "Геа 21", Испания и Ай Джи Ей, България 
Строителен надзор:
Консорциум ЕPG-ETE
Финансов източник: ОП "Транспорт" и национален бюджет
Бенефициент: ДП НКЖИ

Позиция 3
 за участъка Стамболийски - Пловдив е с физически напредък близо 80%. Остават за физическо изпълнение около 20% от дейностите. Изпълнителят е създал адекватна организация и се работи така, че е напълно възможно до края на 2015 г. този участък да бъде завършен без системите за сигнализация и телекомуникация
Позиция 3:"Модернизация на жп отсечка Стамболийски - Пловдив"
Стойност: 50 934 435 лв. без ДДС
Строител: "Порр Бау" АД
Строителен надзор: Консорциум ЕPG-ETE
Финансов източник: ОП "Транспорт" и национален бюджет
Бенефициент: ДП НКЖИ

Позиция 4 е договорът за проектиране и изграждане на системите за сигнализация и телекомуникация
 с физически напредък 63%. Финализирането на договора за системите е пряко свързано и следва изпълнението на строително-монтажните работи по обособените позиции за железопътните участъци
Проект: "Проектиране и изграждане на системите за сигнализация в участък Септември - Пловдив и телекомуникации София - Пловдив"
Стойност: 69 245 183 лв. без ДДС
Строител: Консорциум "ШБК София - Пловдив"
Строителен надзор: Консорциум ЕPG-ETE
Финансов източник: ОП "Транспорт" и национален бюджет
Бенефициент: ДП НКЖИ

Проектът за "Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас, пътническа"
включва рехабилитация на приемното здание на гарата, перонните настилки на първи, втори и трети перони и перонните навеси на първи и втори перони, както и на стрелочните кабини на гаровия комплекс. Към настоящия момент физическият напредък при изпълнението възлиза на 41%, но срокът за завършване на договора е до края на март 2016 г.
Проект: "Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас, пътническа"
Изпълнител: ДЗЗД "Железопътна инфраструктура Бургас"
Стойност: 7 926 367,90 лева без ДДС (с 10% непредвидени разходи)
Строителен надзор: Обединение "Рубикон – Ен Ар 1"
Стойност: 186 964,00 лева без ДДС (с 10% непредвидени разходи)
Финансов източник: ОП "Транспорт" и национален бюджет
Бенефициент: ДП НКЖИ

Проектът "Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София"
обхваща рехабилитация на приемното здание, подлезите в гарата, пероните и перонното покритие, част от приемно-отправните коловози и контактната мрежа и прилагане на мерки за енергийна ефективност. Той включва и реконструкция на обеми в приемното здание, обособяване на нови обществени помещения и вътрешни стълбища. Към настоящия момент физическият напредък възлиза на 66%.
Обектът е труден за ремонт от конструктивна гледна точка. Забавянето ще се превърне в закъснение от два месеца и обектът ще бъде завършен през февруари 2016 г. В самото приемно здание се включва мултифункционална зала, чийто собственик както и на самата гара и коловозите към нея си остава НКЖИ.
Проект: ,,Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София"
Изпълнител: ДЗЗД "Обединение ГБС-Централна гара София"
Стойност ан строителния договор: 61 559 161 лева без ДДС (с 10 % непредвидени разходи)
Строителен надзор: ДЗЗД "Обединение ТРТ"
Стойност на договора за строителен надзор: 1 149 500 лева без ДДС (с 10 % непредвидени разходи)
Финансов източник: ОП "Транспорт" и национален бюджет
Бенефициент: ДП НКЖИ

Проектът за ИМТ в Пловдив
За пръв път в България с финансиране от ЕС се изгражда интермодалният терминал на гара Тодор Каблешков, част от жп възел Пловдив. Този проект е представител на друг тип обекти, които се изпълняват от НКЖИ със средства от ОПТ. Изгражда се площадка за товаро-разтоварни операции на контейнери от вагон на автомобил и обратно, площадка за складиране на контейнери, места за хладилни товарни единици, административна сграда, площи за митнически контрол и склад, зона за обслужване на терминала, паркинги за автомобили и контролно-пропускателен пункт. Така функционирайки, със своите особености и специфика терминалът ще наподобява едно голямо стопанство, което очакваме да допринесе за подобряване на съществуващата инфраструктура и качеството на транспортните услуги.
Проект: Изграждане на интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България - Пловдив
Бюджет: 13 940 446,32 лв.
Финансов източник: ОП "Транспорт" и национален бюджет
Бенефициент: ДП НКЖИ
Изпълнител:  "Трейс Груп Холд" АД
Строителен надзор: ДЗЗД "Рубикон-Тест"