• BG
  • EN

НКЖИ ще обяви търг за супервизия на линията Пловдив - Бургас, фаза 2 през този месец

Интервю с Мария Чакърова, директор на дирекция "Стратегическо развитие и инвестиционни проекти" в ДП НКЖИ

 

Източник: ГРАДЪТ Медиа Груп, 4 април, 2016 г. , автор Милена ВАСИЛЕВА

 

Г-жо Чакърова, какво е изпълнението на жп проектите в строеж?
Всички големи железопътни инфраструктурни проекти, които НКЖИ управлява в момента, са във висока степен на напредналост. Физическото изпълнение е над 90 %. Всички проекти по Оперативна програма "Транспорт" следва да бъдат завършени до края на 2016 г., за да бъдат обявени за функциониращи в началото на 2017 г.

Степента на изпълнение на проектите е различна, което се дължи на различния им старт - Септември – Пловдив, например започна много по-късно. От друга страна всеки участък има своя специфика и проблематика. Например, позициите, свързани с изпълнението на осигурителните системи при Септември - Пловдив, изостават, тъй като те изчакват приключването на строителните дейности. В проекта Пловдив – Бургас, фаза 1 имаше промени в структурата на консорциума и преразпределение на отговорностите на членовете му, защото "СК 13" не успя да изпълни задълженията си. Благодарение на своевременната реакция, всичко това вече е овладяно.

В най-напреднала фаза на изпълнение е Пловдив – Свиленград (93 %), следва го Пловдив – Бургас (96 %) и Септември – Пловдив (77 %).

Имаме пълно основание да твърдим, че няма опасност някой от проектите да не бъде завършен. Темповете, с които се работи, са много високи. Няма да е лесно, но правим необходимото това ниво на напредъка да бъде запазено и да продължи до пълното завършване на обектите и поетапното им въвеждане в експлоатация.

Каква част от европейските средствата са оползотворени?
До момента са усвоени около 1 млрд. лева. През 2016 г. следва да усвоим още 250 млн. лева. За сравнение, само през изминалата 2015 г. сме усвоили 523 млн. лева, т.е. повече средства, отколкото през всичките пет години преди това. Като цяло сме оползотворили над 90% от безвъзмездната помощ, но точната цифра ще бъде ясна след одобрението на Окончателните искания за плащания от Управляващия орган.

Какъв е коментарът за участниците в търга София - Елин Пелин? Защо според вас в този търг не участват големите български компании?
Железопътната инфраструктура е най-сложна за изграждане от линейните проекти, защото изисква синхронизиране между три системи - железен път, контактна мрежа с подстанции и сигнализация и телекомуникации. Например една дребна промяна в коловозното развитие води до корекции в изпълнението на договорите за системи и сигнализации.

Втората особеност е фактът, че строителството се извършва в процес на експлоатация на линията. Всички проекти се изпълняват при оперираща жп линия, което изисква сериозна организация и взаимодействие между всички страни, необходимост от точно спазване на графика за движение на влаковете.

Железниците минават през населени места, за разлика от магистралите. Това създава множество допълнителни проблеми - премахване на всички пресичания и осигуряване на достъп на населението. Често местното население проявява недоволство – от шума, движението на машини и разкопаните територии. Кметовете, от своя страна разглеждат проекта като шанс за развитие на цялата община и често се налага оптимизиране на включените в проекта дейности, свързани с пътна мрежа, подлези, надлези и благоустройствени дейности. Определено железопътното строителство е доста по-труден за администриране процес от изграждането на метрото например. Метрото "работи" на територия, на която общината е собственик и собственикът е доброжелателно настроен към собствената си фирма. НКЖИ работи на различни територии и се сблъсква с различни интереси на кметове и общини, с визиите на общинските съвети за мястото на железниците в тях. Някои от кметовете са добронамерени и съдействат – такива са например кметовете на Пловдив, Бургас, Елин Пелин и др., но има населени места, където нещата вървят много трудно и пречките понякога са непреодолими. И тъй като по-големите български строителни фирми, които са изпълнители на проектите по ОП"Транспорт" се сблъскаха с всичко това, сега са предпазливи заради несъдействието на някои от местните власти при изграждането на обектите. Ако общината забави решение при съгласувателна процедура и вместо 1 месец бави отговора си 3 месеца, без това да й струва нищо, тези 2 месеца за изпълнителя на строителния обект са свързани с разходи и загуби.

От друга страна пазарът в момента е пренаситен с инфраструктурни проекти. България е малък пазар, за да се разгърне една фирма на него с наличната си механизация и ресурси. Компаниите не биха могли да напредват, ако не търсят и чужди пазари. Затова те поддържат оптимален за техните интереси капацитет. В момента фирмите са ангажирани с проектите, които довършваме тази година, и с пътните проекти, които предстои да бъдат реализирани.
Програмата на НКЖИ е много амбициозна и следващата година предстоят още много търгове. Предполагам, че една част от основанията компаниите да не кандидатстват в този период е да завършат започнатите проекти и да участват в търговете догодина.

За кога е предвидено строителството на Пловдив – Бургас, фаза 2 и на София - Елин Пелин?
Ако няма обжалвания, през септември договорите за строителство могат да бъдат подписани.

Кои са останалите търгове в проекта Пловдив – Бургас и кога ще бъдат обявени те?
До края на годината се готвим да стартираме процедурите за осигурителните системи, а за надзора – през първата половина на април. Друг строителен търг до края на годината няма да бъде обявен. Това е така, защото за разлика от предишния програмен период искаме да поднесем на строителите отчуждени имоти, с разрешение за строеж, одобрени парцеларни планове, изчистени правни проблеми и с работни проекти.

Кои проекти подадохте за втората покана по Механизма за свързана Европа. Кога очаквате одобрение? За кой период остават Видин – Медковец и Медковец – София?
Двата жп проекта, с които кандидатствахме, са участъкът от Костенец до Септември от линията София – Септември и участъкът Волуяк – сръбска граница. Мотивите са пълното съответствие на тези проекти с изискванията на Механизма за свързване на Европа и националните интереси на България или с други думи стремежа да завършим изцяло направлението сръбска – турска граница. То носи най-много приходи, по него вървят най-много товари и най-много пътници и е от най-голяма полза за българската икономика.
Това направление носи и принадена стойност и за страните-членки на ЕС.
По тези причини вярваме, че предложените от нас проекти имат реален шанс да спечелят. Не бива да забравяме, че българските проекти се борят с други европейски проекти и още при прочитането на целта европейците трябва да бъдат заинтригувани от нашето предложение.

От друга страна ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" няма достатъчно финансиране за да бъде завършен проекта София – Септември. И ако ние не бяхме кандидатствали за МСЕ с Костенец – Септември, всички ресурси, вложени до момента и одобрени по Механизма и Оперативната програма, нямаше да постигнат в пълен размер заложените цели - по средата на трасето щеше да остане една 30-километрова "дупка" с немодернизиран участък.

Видин - Медковец не е спирал да бъде приоритет. Анализът разходи-ползи обаче показва, че в този момент той няма положителна икономическа стойност. Основната причина за това е, че на север от Видин, след Калафат към Крайова, в Румъния, има неелектрифициран жп участък. Логиката изисква да работим по Видин – София успоредно с колегите от румънска страна.


Кога ще бъде завършен интермодалният терминал в Пловдив? Кога ще бъде обявен търгът за ИМТ Русе?
ИМТ Пловдив се изгражда в срок. До август проектът ще бъде завършен. Имаше спиране на договора поради съгласувателни процедури с общини, изпълнителни агенции, експлоатационни дружества. Едно забавяне на срока по веригата влияе на изпълнението на целия проект. Най-страшното е липсата на отговор или промяна на мнението след година-година и половина. В случая едно забавяне на съгласувателни процедури доведе до 60% загуби на средства от Европейския съюз. Тук говорим все пак за по-малък проект, представете си какво се случва с проект за 100 милиона евро. За съжаление, неизпълнението на закона не води до санкции или до поемане на отговорност за провалянето на проекта. Често в основата на всичко стои един служител, който не си и свършил работата, и един ръководител, който не го е контролирал.

Търгът за интермодалния терминал в Русе ще бъде обявен през месец май.

Кога ще бъдат обявени строителни търгове за частите от жп възел София и за кои?
Строителният търг за София-Волуяк ще бъде обявен през март 2017 г. Новият проект по МСЕ Волуяк – Драгоман, ако бъде одобрен, ще се търгува през април 2017 г.
В обхвата на жп възел София попадат и трите приемни здания на гари Подуяне, Искър и Казичене. Търгът за тях ще бъде обявен в края на 2017 година.

Какво е развитието на проектите, включени в жп възел Бургас?
Разполагаме с одобрен идеен проект за развитие на жп възел Бургас. Допълнително са изготвени предварителни проучвания за изграждане на жп връзки между жп гара Бургас и летище Бургас. Подадени бяха 2 оферти за избор на изпълнител за изготвяне на предварителни проучвания за изграждане на жп връзка между летище Бургас и курортен комплекс Слънчев бряг.

На какви средства разчитат железниците в периода 2014-2020 г.?
Над 2,5 милиарда лева са планирани да бъдат усвоени в периода 2014-2020 г., от тях 676 млн. евро са по ос 1 и около 80 млн. евро по другите оси на ОПТТИ.
Останалите 587 млн. евро са по Механизма за свързване на Европа.