• BG
  • EN

Обнародвана е обявата за свикване на Годишното общо събрание на БААИК: 16 септември, 2022

В  брой 75 на Държавен вестник от 22 юли, 2022 е обнародвана поканата за свикване на Годишно общо събрание на БААИК.

 

То ще се проведе на 16 септември, петък, от 12.00 часа в заседателната зала на Камарата на строителите в България /София, кв. Полигона, ул. „Михаил Тенев“ 6/ при следния Дневен ред:

 

12.00 ч. – 12.15 – Регистрация на делегатите на събранието.

12.15 ч. – 12.45 – Официално откриване на събранието и отчет за дейността на БААИК от януари, 2022 до момента/16 септември, 2022/.

12.45 – 13.15 – Приемане на Годишния финансов отчет /ГФО/ на БААИК 2021 година. Счетоводен финансов отчет от януари, 2022 г. до август, 2022 г.

Разглеждане и приемане на проект за бюджет за 2023 г.

13.15 – 13.40 – Доклад от Контролния съвет за работата на УС от януари, 2022 г. до момента. Освобождаване от финансова отговорност на председателя и членовете на УС на БААИК.

13.40 – 14.40 – Разни.

 

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ  Годишното общо отчетно събрание ще се проведе същия ден (16 септември,  2022 г.) от 13.15 ч., на същото място и при същия дневен ред.