• BG
  • EN

Обучение за последните промени в ЗУТ организира БААИК на 30 септември по програма, утвърдена от МРРБ

ОБУЧЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛИСТИ КЪМ КОНСУЛТАНТСКИ ФИРМИ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ.167, АЛ.2,Т.3  ОТ ЗУТ

ПО МОДУЛ 2 ОТ ПРОГРАМА, УТВЪРДЕНА ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО НА ТЕМА:

 

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО – ВКЛЮЧИТЕЛНО АКТ ОБРАЗЕЦ 15

30 СЕПТЕМВРИ /ПЕТЪК/, 2016 г. СОФИЯ

Хотел «ЛАЙТ» /ул. «Веслец» 37/

 

ЛЕКТОРИ: 

ИНЖ. МИЛКА ГЕЧЕВА, НАЧАЛНИК НА ДНСК

ИНЖ. КРАСИМИР ПЕТКОВ, ЗАМЕСТНИК – НАЧАЛНИК НА ДНСК В ПЕРИОДА:

 2011 – 2013, В МОМЕНТА КОНСУЛТАНТ ВЪВ ФИРМА ЗА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

 

ПРОГРАМА

 

  9.15 – 9.30                  Регистрация със сутрешно кафе и чай.

  9.30 – 10.30                Упражняване на строителен надзор на строителен обект –

права, отговорности и задължения съгласно чл. 154, 168, 169 б, 170 и други от ЗУТ.

 

10.30 – 10.45                Почивка.

 

10.45 – 12.30                Институции, взаимодействащи си с консултанта.

Инструменти в помощ на консултанта – закони и подзаконови нормативни актове.

Промените в Закона за устройство на територията /ЗУТ/ от декември 2015 година и отражението им върху дейността на консултанта.

 

12.30 – 13.30              Работен обяд.

 

13.30 – 15.30       Актове и протоколи по време на строителството – Наредба №3 за съставяне на актове и протоколите по време на строителството

Акт – образец 15 и становища от компетентните органи, когато са необходими.

 

15.30 – 16.30               Дискусия върху казуси от практиката.

 

16.30 – 16.40              Връчване на Удостоверения за преминат курс на обучение съгласно изискванията на чл. 167, ал. 2, т. 3 от ЗУТ по МОДУЛ 2 от утвърдена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството програма.

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ

 

ТРИТЕ ИМЕНА НА УЧАСТНИКА

 

ФИРМА

 

 

ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА

 

МОБИЛЕН ТЕЛ. И E-MAIL

 

 

 

 

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ НА ЕДИН УЧАСТНИК:

 

  • 96 ЛЕВА (ДЕВЕТДЕСЕТ И ШЕСТ ЛЕВА) ЗА ЧЛЕНОВЕ НА БААИК С ВКЛЮЧЕНО ДДС

 

  • 180 ЛЕВА (СТО И ОСЕМДЕСЕТ ЛЕВА) ЗА ДРУГИ

 

  • ОБУЧЕНИЕТО ЩЕ СЕ СЪСТОИ ПРИ НЕ ПО-МАЛКО ОТ 20 УЧАСТНИКА

 

 

Моля, превеждайте таксите не по-късно от 26 Септември на сметката на БААИК:

УНИКРЕДИТ  БУЛБАНК, 

BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG47UNCR96601087804103