• BG
  • EN

Одобрени са стандартизирани форми на договори по ЗОП, включително и за строителен надзор

Днес, 29 декември министърът на финансите в оставка Владислав Горанов е издал Заповед за одобряване на стандартизирани проекти на договори съгласно ЗОП, съобщиха от Агенцията по обществени поръчки.

Образците влизат в сила от 1 март, 2017 година.

Можете да ги видите в страницата на АОП:

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1800365&_dad=portal&_schema=PORTAL