• BG
 • EN

Отворено писмо от арх. Богдана Панайотова, член на Контролния съвет на БААИК

ОТВОРЕНО ПИСМО

 

от арх. Богдана Владимирова Панайотова, управител на “Ен Ар Консулт” ЕООД,

e-mail: bogdana.panayotova@gmail.com , тел. +359 885399814

 

ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЯВАНЕ НА РЕМОНТНИ И ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ЯЗОВИРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РБ, ВЪЗЛОЖЕНИ ОТ ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ /ДКК/ В ПЕРИОДА 2019г. ДО СЕГА

 

От няколко години в общественото пространство периодично се дискутират ремонтните дейности на язовирите, възложени от Държавната Консолидационна Компания /ДКК/ през 2019г.

С настоящото писмо, в лично качество, но и в качеството си на професионалист и експерт в областта, си позволявам да Ви изложа хронологията на действията, извършени от държавни органи, компании и служители във връзка с осъществяване на ремонтните дейности по язовирите от държавната компания ДКК от 2019 г. до момента.

Излагам обективен, детайлен и безпристрастен анализ на хронологията, събитията и действията, посочени по-долу, който се надявам да провокира установяване истинността на изложените факти и вземането на едно политическо, законно и възможно решение за довършването им.

 

На първо място, накратко ще изложа фактите, касаещи казуса и развитието му по кабинети и години.

 

 • Години 2018 - 2021 - Кабинет на ГЕРБ - Правителство на Бойко Борисов:

През месец 07.2018 г. Държавната Консолидационна Компания /ДКК/ беше определена за Възложител на посочените по-горе дейности, съгласно  изменение в Закона за водите и ЗУТ и Постановление на МС. С Решение  на Министерски съвет беше приет Списък на неотложни възстановителни дейности на около 400 язовира;

През 2019 г. ДКК възложи проучване, проектиране и изготвяне на технически паспорти на язовирите, както и строителството им, на държавното предприятие “Монтажи” ЕАД. За изпълнение на строителен надзор в хода на строителството бяха избрани около 30 надзорни фирми от цялата страна, като на фирмата, която аз представлявам - “Ен Ар Консулт” ЕООД беше възложено да контролира строителството на няколко язовира – основно в Хасковския регион.

Преди започване на каквото и да е строителство и след запитване от ДКК с писмо № СТ-1597-02-928/07.08.2020 г., от  ДНСК беше дадено указание, че „посочените дейности могат да се отнесат към хипотезата „текущ ремонт“ на строежите, съответно попадат в разпоредбата на чл. 151, ал. 1 от ЗУТ…т.е. и могат да започнат да се изпълняват БЕЗ СТРОИТЕЛНИ КНИЖА.  ДНСК е дирекцията, която отговоря за законността на строежите и упражнява контрол върху надзорните фирми, които са длъжни да се съобразяват с нейните указания.

В изпълнение на дадените указания, в периода 2019-2020 г. започна строителството, като преди започване на ремонтните дейности и след издадените становища от РИОСВ и Басейнова дирекция за всеки язовир поотделно, съгл. чл. 142 от Закона за водите, са уведомявани следните органи по места: кмет на съответната община, областен управител и директор на ОДМВР.

С цел защита на държавния и обществен интерес след започване на ремонтно-възстановителните дейности по места и при наличие на изготвени проекти беше решено да се довърши процедурата по чл. 148 ал. 6 от ЗУТ, имайки предвид наличието на пълна проектна документация на всеки язовир, изготвена от проектанти и надзорни фирми.

В хода на строителството през 2020 г. по места бяха извършвани редица проверки от уведомените контролни органи - общински администрации, областни управители, както и регионални ДНСК. В хода на тези проверки НЕ беше установено незаконно строителство. Точно обратното – държавните органи констатираха, че тъй като са налице бедствени и аварийни ситуации, следва да се изпълни процедурата, предвидена в ЗУТ за одобряване на частични проекти, вкл. и издаване на разрешения за строеж и след изпълнението, като дават предписания, например: с писмо на РДНСК Ямбол № ЕЛ-104-00-200 /05.05.2020 г. до всички участници в строителството е наредено да се окомплектоват строителните книжа и проектите и да се предадат за одобрение и издаване на Разрешение за строеж, съгласно чл. 148 ал. 6 от ЗУТ - по време или след завършване на строителните работи.

 

 • Месец 05-12.2021г. -  Служебен кабинет - Правителство на Стефан Янев:

През 2021 г. след писмено нареждане с писмо от министъра на икономиката беше разпоредена нова проверка на всички строителни дейности по „списък“ на конкретни язовири. След разпореждане на МРРБ органите на  ДНСК започнаха такава проверка. С нов прочит на действащото законодателство сега вече се реши, че извършеното строителството е незаконно.

Така държавният орган - ДНСК, издала указание N СТ-1597-02-928/07.08.2020 г. да се работи без одобрени строителни книжа и чийто служители, в хода на строителството направили проверки и дали предписания по прилагането на чл. 148, ал. 6 от ЗУТ, изведнъж започна да констатира незаконно строителство на вече проверени строежи. Издава заповеди за спиране на вече проверени строежи, както и наказателни постановления, от които към момента в правно действие е само една.

През месец 11.2021 г. предприех инициативи и публикации от моя страна в опити за търсене на решение на казуса. В един период от време ДНСК ни даде указания за начало на строителството, които ние изпълнихме, а в друг период – същият този орган каза, че извършеното е незаконно. Акцентирах на опасния модел на различен прочит на едно и също действащо законодателство от едни и същи държавни институции в зависимост от различното политическо управление на държавата. Тези инициативи, вкл. и открито писмо до Президента г-н Румен Радев, за съжаление останаха без отговор и последствия в този кабинет.

 

 • Месец 12.2021- 08.2022 г. – Кабинет на Кирил Петков /правителство на четворната коалиция:

Със Заповед на Министър на РРБ, в резултат на откритото писмо за възникналия казус, беше създадена Работна група от 23 институции и лица, компетентни и работещи по прилагане на действащото законодателство, касаещо язовири и поддръжката им, както и представители на министерство на икономиката /като заинтересована страна/, ДКК, Монтажи ЕАД, проектанти и надзори.

След двумесечна работа работната група излезе с доклад до министъра, с който след задълбочен анализ на действащото законодателство, беше установено, че: Строителството на язовирите е законно и следва да се довърши процедурата по чл. 148 ал. 6 от ЗУТ, като се издават разрешения за строеж на името на възложителя ДКК, да се отменят заповедите за спиране, наказателни постановления и др. Същият доклад е базиран и на писмени становище на всеки един участник в работната група в качеството му на представляващ съответното ведомство.

Изпратено беше писмо на министъра на РРБ /тогава Гроздан Караджов/ и указания до ДНСК и главни архитекти за продължаване на процедурата и издаване на разрешения за строеж по чл. 148 ал. 6 ЗУТ и впоследствие - законното им въвеждане в експлоатация.

Издадени бяха 27 бр.  разрешения за строеж на започнати и почти завършени язовири на основание чл. 148 ал.6 ЗУТ от различни общини и започва окомплектоване на документации за въвеждане в експлоатация на завършените язовири.

 

 • Месец 08.2022-06.2023 г. Служебен кабинет - правителство на Гълъб Донен:

Избран е нов министър на РРБ и нов началник на ДНСК.

Спешно е отменено писмото с указанията на предходния министър от новия министър Шишков, в следствие на което ДНСК спешно отменя издадените вече разрешения за строеж, за да може през 2022г. отново публично да се оповести, че цялото строителство на язовирите пак се счита незаконно.

Едно решение от съвместен задълбочен анализ на специалисти от всички засегнати ведомства бе заменен с еднолично решение!

През 2022 г. от МРРБ беше изготвен проект за изменение на ЗУТ, който целеше “обявяването за ТЪРПИМИ” на извършените вече “незаконни” ремонти.

Направих публикации и нови отворени писма лично от мен отново до президента Радев, както и професионални предупреждения от някои професионални организации относно предложението за изменение на ЗУТ, че това решение е повече от абсурдно. Парламентарната комисия на едно от последните си заседания отхвърля предложението на МС за изменение на ЗУТ, като абсурдно! За съжаление се изгуби една година време за решаване на казуса.

През последни дни на управлението министър Шишков разпореди отново проверки по места и  бяха съставени около 50 бр. актове за незаконно строителство /въпреки, че завършените язовири са около 100 към момента на проверките/.

ДКК внесе по всеки акт възражение, като до момента няма предприети действия по нито един съставен Констативен акт нито за спиране на строеж, нито за забрана ползване, нито за премахване – НИЩО, действията, които се предвиждат от действащото законодателство.

След тези 50 акта, които констатираха незаконно строителство, явно в резултат на моята активна гражданска и експертна позиция, началникът на ДНСК разпореди съставянето на 11 бр. акта по ЗАНН за нарушение единствено и само на надзорната фирма, представлявана от мен - “Ен Ар Консулт” ЕООД.

Никой не отчете обстоятелството, че съгласно ЗУТ при наличие на незаконен строеж се съставят актове на всички участници в строителството – и на възложител, и на собственик и на строител. Както и на това, че е констатирано незаконно строителство на 50 бр. ремонти на язовири, а са съставени само 11 бр. актове за нарушение…

Очевидно е, че с тези действия се търси лична разплата и наказание за мен – заради факта, че единствено аз съм търсила решение на проблема и съм изразявала публично своето експертно мнение.

 

 • Месец 06.2023г. - до момента: кабинет на Николай Денков:

Внесе се повторно в  НС отхвърленият проект за изменение на ЗУТ, предвиждащ “търпимост” за “незаконните” язовири на предходния кабинет, но впоследствие беше оттеглен.

От страна на МРРБ се създаде работна група за изготвяне на ново проекто-предложение за ЗУТ за разрешаване на казуса с язовирите и започнатото строителство на магистрала Хемус, но за съжаление нищо от коментираните в групата предложения не остана като краен вариант, въпреки прилагане и на писмени становища. Към настоящия момент МРРБ публикува проектно предложение за обществено обсъждане, предвиждащо отново абсурдно решение за “въвеждане в експлоатация на незаконни строежи от страна на ДНСК” – нито за магистрала Хемус, нито за язовирите!  За пореден път не се предлага работещо решение, като ще изгуби достатъчно време отново до отхвърлянето му в парламентарна комисия, а ако случайно “МИНЕ“, ще доведе до хаос при прилагането му. Време, през което “завършените язовири” си остават с нерегламентирано ползване и не са предадени законно на собственика“.

 

За съжаление отново виждаме поредното (без)действие от страна на държавата във връзка с казуса “незаконното строителство” на язовири.

 

 

 

            Каква е равносметката от всички факти, посочени по-горе?

 • Законодателство, което не е променяно през последните 3 години.
 • Различен прочит на това законодателство от едни и същи контролни държавни органи  - в зависимост от смяна на длъжностни лица и политическо управление.
 • Започнато строителство на 30 язовира в началото на проверките 2020 г.
 • Завършено строителство на над 100 язовира към момента.
 • Нерегламентирано ползване на завършените 100 язовира от СТРОИТЕЛ!!!, поради невъзможност за предаване на собственика.
 • Започнато строителство на 30 нови язовира;
 • Съставени 50 констативни акта по ЗУТ за незаконно строителство и толкова възражения от страна на ДКК, по които не се предприемат никакви действия;
 • Непредприемане на действия за останалите завършени и строящи се нови около 80 бр;
 • За всички по-горе „НЕЗАКОННИ“ строителства, както и за всички участници в строителството, са съставени 11 бр. акта по ЗАНН за нарушение единствено и само на надзорната фирма, представлявана от мен -  “Ен Ар Консулт” ЕООД.
 •  

            Коя съм аз и какви изводи мога да направя от фактологичната обосновка по-горе?

Професионалният ми над 25-годишен опит е свързан с прилагане на строителното законодателство. Заемала съм различни длъжности и позиции от всички страни на строителния процес: 5 години бях началник на РДНСК Хасково, 5 години бях главен архитект на Хасково, 2 години бях главен архитект на Свиленград, от 15 години съм управител на фирма за строителен надзор, която изпълни успешно някои от най-големите и важни инфраструктурни проекти в България - метрото в София,  строителство и ремонт на републикански и общински пътища, редица водни цикли и др.

Очевидно е, че съм детайлно запозната с проблемите и законодателството, свързано с изграждане на специфични инфраструктурни проекти. Очевидно е, че многогодишният ми успешен опит в сферата категорично потвърждава моята експертиза и мнението, което ще изразя, а то е следното:

 

Свидетели сме на абсолютно разнопосочни действия от страна на държавата и нейните органи вече почти 3 години – държавна компания възлага и управлява процеса, държавен контролен орган - ДНСК - дава указания към участниците, строителството започва, сменя се политическото управление, ДНСК предприема други действия – абсолютно противоположни на собствените й указания, няма действия за премахване или спиране на незаконно строителство, в същото време не е налице и воля за продължаване на започнатите процедури по чл. 148 ал. 6 ЗУТ и въвеждане в експлоатация на завършените строежи.

 

Изводът е,

че държавата и нейните контролни органи демонстративно показват нежелание за решаване на проблема - 100 завършени язовира, НЕпредадени за стопанисване и ползване от собственика - държава или община; неясен контрол, неясно ползване, неясно кой носи отговорността, ако се случи непредвидено събитие и бедствие, имайки предвид това, че язовирите са опасни и крият риск от наводнение и бедствие.

 

За развитието на процеса се публикуват месечни доклади и снимки за напредъка в сайта на “Монтажи” ЕАД /строителя/ вече повече от година и половина и това е публична информация, достъпна до всеки!

 

След всичко изложено по-горе с факти и доказателства, вярвам че един обективен, детайлен и безпристрастен поглед на хронологията на събитията и действията, посочени по-горе,  може да доведе до предприемане на действия за вземането на политическото единствено законно и възможно решение за язовирите - за завършването им по започнатия ред съгл. чл. 148 ал. 6 ЗУТ (а това е възможно на този етап единствено с отмяна на писмото на министър Шишков, с което се отменя писмото с указания на министър Караджов до ДНСК и главни архитекти, след доклада от работната група и съгласуването му с Министерски съвет тогава).

 

 

ноември, 2023 г.                                                                            арх. Богдана Панайотова