• BG
  • EN

Предстоят промени в ЗУТ и наредбите към него

До лятото трябва да е готов проект на промени в Закона за устройство на територията и на наредбите за неговото прилагане най-вече в посока електронизация и облекчаване на административната тежест”, това заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Стефан Аспарухов, който даде старт на работата на междуведомствена работна група, която ще разработи предложения за законодателни промени в областта на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството.

Работната група е създадена със заповед на вицепремиера и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов, която Ви изпратихме преди два дни, и в нея участват експерти от МРРБ, ДНСК, Агенцията по геодезия, картография и кадастър и представители на браншовите организации, участващи в инвестиционния процес. Председател на групата е заместник-министър Аспарухов, а заместник-председател е началникът на ДНСК инж. Лиляна Петрова.

От страна на БААИК в работната група са включени председателят на УС на БААИК инж. Атанас Ангелов, заместниците му арх. Георги Савов и инж. Цветко Тужаров, както и инж. Емил Тодоров и инж. Стефка Славова от КС на БААИК.

От първото заседание на Комисията стана ясно, че ще се работи за нормативни промени, свързани с ясното разграничаване на отговорностите на участниците в инвестиционния процес и неговото ускоряване, материални отговорности, покрити със застраховки, оптимизирането на контрола при разрешаване на строителството и при изпълнението и въвеждането в експлоатация на строежите, дигитализация и електронизация на административните услуги.

Сред първите нормативни промени, с които се заемат членовете на работната група, освен промените в ЗУТ, са изменения в Наредба № 7 за правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и в Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

В краткосрочен план предстои обсъждане и на предложения за изменения и в Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи; Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти; Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; Проект на Наредба по чл. 10а, ал. 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие за определяне на условията и реда за определяне на местата за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани в зона "А" и в зона "Б" извън територията на морските плажове, пясъчните дюни и категоризираните къмпинги.

„Основна мисия, освен промените в ЗУТ, е и изготвянето на Общите устройствени планове на общините“, подчерта архитект Аспарухов. Той съобщи, че във възможно най-кратки срокове работната група ще обсъди и предложения за промени в Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове.