• BG
  • EN

Таблица за себестойността на консултантските услуги и строителния надзор утвърди Управителният съвет на БААИК на свое заседание

 

 

СЕБЕСТОЙНОСТ НА КОНСУЛТАНТСКАТА ДЕЙНОСТ И СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР

 

 

 

СТОЙНОСТ НА СМР НА СТРОЕЖА:

 

До 50 000 лв.                                                             5% от стойността на СМР, но не

                                                                                    по-малко от 800 лв.

 

От 50 000, 01 до 100 000                                          2 500 лв. +

                                                                                    4% от разликата над 50 000, 01 лв.

 

От 100 000,01 до 250 000                                         4 500 лв. +

                                                                                 3,5% от разликата над 100 000,01 лв.

 

От 250 000,01 до 500 000                                         9 750 лв.+

                                                                                 3% от разликата над 250 000,01 лв.

 

           

От 500 000, 01 до 1 000 000 лв.                                17 250 лв.+

                                                                                2% от разликата над 500 000, 01 лв.

 

Над 1 000 000, 01 лв.                                                27 250 лв. +

                                                                                1,5% от разликата над 1 000 000, 01 лв.

 

Докладът за оценка на съответствието е 15% от стойността на проекта!

 

 

 

Забележки:

 

  1. Всички други консултантски услуги се заплащат отделно.

Имат се предвид текстовете в ЗУТ, съгласно:

  • чл. 166 (1), т.1
  • чл. 166 (1), т. 2
  • дейности, свързани с получаване на “Разрешение за строеж”, въвеждане на обекта в експлоатация, инвеститорски контрол и други.
  1. Посочените цени са при продължителност на договора от 12 месеца и минимален размер на застраховка “Професионална отговорност” в съответствие с действащата Наредба.
  2. Цените не важат за обекти, финансирани частично или изцяло по европейските програми.
  3. Стойността на СМР се определя на базата на месечните бюлетини на СЕК.

 

 

Вижте таблицата и в ПДФ тук: https://drive.google.com/file/d/1rBnKI3zFDtTfyhMXiSYAdSygOtbnP_3y/view?usp=sharing