• BG
  • EN

Търг за строителен надзор на инженеринга за модернизация и разширение на ПСОВ - к.к.Златни пясъци съгласно Жълт ФИДИК обяви община Варна

Община Варна обяви търг за "Строителен надзор за инженеринг „Реконструкция, модернизация и разширение на ПСОВ-к.к.Златни пясъци” и „Частично изграждане, реконструкция/рехабилитация на канализационна мрежа в СО Ален мак"» а именно: извършване на консултантски услуги, които включват изпълняване функциите на Консултант съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, изпълняване функциите на Инженер съгласно Договорните условия на ФИДИК за технологично оборудване и проектиране – строителство за електро и машинно–монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от Изпълнителя (Жълта книга) за обекти : 1. „Реконструкция, модернизация и разширение на ПСОВ-к.к.Златни пясъци ” : включва проектиране, строителство, въвеждане в експлоатация, обучение на експлоатационния персонал и отговорност в периода за съобщаване и отстраняване на дефекти на обект « Реконструкция, модернизация и разширение на ПСОВ - к.к.Златни пясъци » за 72 122 еквивален жители за пълно биологично пречистване на отпадните води, включващо и процес за отстраняване на биогенни елементи -общ азот и общ фосфор. 2. „Частично изграждане, реконструкция/рехабилитация на канализационна мрежа в СО”Ален мак” гр. Варна” : включва проектиране, строителство, въвеждане в експлоатация и отговорност в периода за съобщаване и отстраняване на дефекти на обект «Инженеринг – Частично изграждане, реконструкция/рехабилитация на канализационна мрежа в СО ”Ален мак”, гр. Варна » по проект DIR-51011119-18-37„Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация к.к. „Златни пясъци”, Община Варна”. Забележка: ФИДИК е Международен съюз на инженерите - консултанти, като съкращението е образувано от началните букви на наименованието на френски език и по своята същност това е Международен съюз на националните сдружения на инженерите - консултанти.

 

Стойност, без да се включва ДДС: 1 000 000 BGN

 

Вижте подробностите ТУК