• BG
  • EN

За абсурдни изисквания към участниците в тръжни процедури алармираха членове на БААИК

Уважаеми колеги,

На страницата на БААИК ще публикуваме ваши сигнали за абсурдни изисквания към участниците в обществени поръчки, свързани с консултантската дейност, респективно строителния надзор.

Васил Вутов, член на УС на БААИК сигнализира за две такива куриозни изисквания:

 

Община Тетевен:

1. Строителен инженер с образователна степен „магистър”, с професионална квалификация придобито удостоверение „Обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради“ или еквивалентна,

Съгласно Закона за професионалното образование и обучение, прилагащ се за средното образование,  „Професионална квалификация" е квалификация по професия или по част от професия, която включва съвкупността от професионални компетенции и необходимите за тяхното формиране общообразователни знания и умения.”

Може ли да искаме от придобилите висше образование или степен „магистър”, да се връщат в училище и да търсят професионална квалификация?

 

Община Пазарджик:

2.Ключов експерт по част Конструктивна: Образование и квалификация: Висше инженерно образование–специалност ПГС, СС или еквивалентна - конструкции, образователно квалификационна степен магистър.

На Интернет страницата на ВИАС са описани изучаваните специалности. Консултирайки се с бивши преподаватели, специалност „конструкции” никога не е имало. Тогава откъде да го търсим този човек с „еквивалентна” специалност?

 

Списъкът ще се актуалзира периодично чрез ваши сигнали.