• BG
  • EN

За контрола в строителството дискутираха ръководствата на БААИК и ДНСК в рамките на конференция, организирана от НСОРБ

„Какво и как да се подобри във взаимодействието между ДНСК, общините и строителния надзор?“ – темата дискутираха главните архитекти и специалистите по териториално устройство от общините с началника на ДНСК - арх. Влади Калинов и ръководството на Българската асоциация на архитектите и инженерите-консултанти /БААИК/.

 

„ДНСК е открита за обсъждания, съдействие и коментари с главните архитекти и общинските администрации във всички етапи на инвестиционния процес“, подчерта пред участниците във форума ръководителят на институцията арх. Влади Калинов и подчерта, че диалогът е единственият път за постепенно преодоляване на затрудненията и проблемите, възникващи в динамичните процеси на развитие на населените места.

 

Основният проблем, според арх. Калинов, се корени в устройственото планиране. Той припомни, че параметрите, заложени в този стратегически документ, са от ключово значение за развитието на общините. Устройствените планове следва да са неделима част от цялостната концепция за развитие на общината, заложена в планове за развитие, секторни стратегии и програми за управление. По думите на арх. Влади Калинов, друг проблем е неразбирането на хората за заложеното в устройствените планове на общините. „Моят извод, след направения анализ е, че УП не се разбират от хора, които не са изкушени в професията. Всеки от нас разчита детайлно този тип документи, но за обществото, заложеното в един устройствен план, остава неясно“ – подчерта началникът на ДНСК. Според него подобно неразбиране изостря отношенията между инвеститори, община и държавни институции.

 

„Важно е всеки устройствен план да бъде възприет от обществото още преди за е започнал даден инвестиционен процес“ – подчерта арх. Калинов и обърна внимание на начина на провеждане на публичните обсъждания и на прозрачността при представянето на документа публично. „Хората разбират, че нещо ще се строи, едва когато дойдат багерите“ – илюстрира резултатите от липсата на адекватна комуникация Влади Калинов.

 

Друг аспект на същия проблем, е че пораждането на обществено недоволство по отношение на отделни строителни обекти или намерения, обикновено разколебава инвеститорите. Прогнозируемостта е от изключително значение за мащабни проекти, които се реализират в продължителен период от време.

 

ДНСК участва в 9-та Национална среща на главните архитекти и специалистите по териториално развитие от общините с подробен анализ на най-често срещаните проблеми, съпътстващ инвестиционния процес. Един от най-сериозните и често повтарящи се пропуски е проектирането „на парче“, което според арх. Калинов, съсипва градовете. Той припомни, че при разработването на устройствените планове участват специалисти от различни специалности, отчитат се данните от проучвания, следва да се правят задълбочени анализи. Именно затова съществува и йерархията в устройственото планиране – национално, регионално, общинско и в това е основната обществена отговорност на главните архитекти.

 

У нас процесът е обърнат, акцентира арх. Калинов. Приоритетите са не особено ясни, а при наличието на някакви средства или  еврофинансиране, се започва проектиране, информиране и  изграждане в кратки срокове и с не особено удовлетворяващо обществото качество.

 

Създава се и лошата практика за самите инвеститори. Криворазбрано стимулиране на бизнеса принуждава общините да правят компромиси с устройственото си планиране, защото някой предприемач е закупил терен и след това решава да променя предназначението му, за да инвестира. В цивилизованите общества пътят е обратен –  публичните власти имат ясна концепция кои са зоните за различни по тип инвестиции и планирането на бъдещото строителство трябва да следва възприетата от местната общност представа за развитие.

 

Подобен подход създава прогнозируемост на средата, която е по-важна за инвеститорите от възможността да „уредят“ въпроса в последствие. Арх. Калинов обърна вниманието на своите колеги, че кратките срокове за съгласуване не облекчават инвеститорите, те влияят зле на качеството на проектирането и на последващото строителство. Прозрачността и добрата информираност са значително по-ценни за подобряване на бизнессредата, а добрата информация облекчава инвеститорите.