• BG
  • EN

Кратък речник на договорните термини

Този речник изброява думите и изразите, които се използват в областта на строителството, консултантските услуги, инженеринга и свързаните с тях дейности. Целта на описанията не е да разшири или замени дефинициите в даден FIDIC договор, а да посочи използваните общи принципи. Главни Първи Букви са използвани, за да посочат думи, които са включени на друго място в речника (не всички от тях са използвани в настоящото Ръководство. б.р.).

 

Авансово Плащане

Advance Payment

Плащането (ако е посочено в Договора), което Възложителят извършва за Изпълнителя скоро след Датата на Влизане в Действие,  за да финансира мобилизацията на Изпълнителя и другите първоначални разходи.

Алтернативно Разрешаване на Спор

Alternative Dispute Resolution

Разрешаване/уреждане на спор чрез използване на процедура, алтернативна на тази, която обикновено се предвижда – по-точно като алтернатива на арбитража или съдебния процес.

Арбитраж

Arbitration

Процедура, съгласно която даден спор се отнася до един или трима Арбитри, която включва представяне на доказателства и която завършва с обвързващо решение в съответствие с Договора. Възможно е процедурата да бъде предписана от закона и/или от публикуваните правила за арбитраж и може да бъде администрирана от арбитражна институция.

Арбитър

Arbitrator

Лице, до което даден спор между Страните се отнася за Арбитраж.

Базова Дата

Base Date

Датата, която е определен срок (обикновено 28 дни) преди последната дата за предаване на Тръжните Документи на Възложителя.

Валидност на Тръжните Документи

Tender Validity

Календарната дата, посочена в Тръжните Документи, до която те се отворени за приемане от Възложителя; или срокът, който изтича на тази дата, изчислен от последната дата за предаване на Тръжни Документи.

Временни Работи

Temporary Works

 

Всички временни работи от всеки вид (различни от Оборудването на Изпълнителя), необходими за изпълнението и завършването на Работите и отстраняването на евентуални дефекти.

Възложител

Employer

Страната, която получава и приема Тръжните Документи, която е отговорна за осигуряването на Площадката и заплащането на Изпълнителя и на която Изпълнителят осигурява Работите; включително и законните правоприемниците на тази Страна.

Гаранция за Изпълнение

Performance   Security

Гаранцията за добро изпълнение (обикновено полица или банкова гаранция), която от Изпълнителя се изисква да осигури, както е посочено в Договора. Гаранцията за Изпълнение осигурява защита за Възложителя в случай на сериозно неизпълнение от страна на Изпълнителя.

Дата за Започване

Commencement

Date

Календарната дата, за която Изпълнителят бива уведомен и която представлява първия ден от Срока за Завършване.

Дата на Влизане в Действие

Effective Date

Календарната дата, на която Договорът влиза изцяло в сила за изпълнение.

 

 

Договор за Инженеринг, Реализация и Строителство (EPC)

Engineer, Procure          & Construct

Contract (EPC)

Процедура за реализация, съгласно която Изпълнителят или доставчикът проектира и изпълнява Работи, които са напълно завършени и готови за експлоатация от Възложителя. Договор съгласно принципа ЕРС може също така да изиска от Изпълнителя за осигури финансиране на капиталните разходи по осигуряването на Работите и/или консумативи за определен период на експлоатация и поддръжка.

Договор или Договорни Документи

Contract or

Contract Documents

Документите, които заедно образуват юридически приложимото споразумение между Страните и които обикновено са посочени в (и включват) Договорните Условия, Тръжните Документи и Писмото за Приемане и/или Договорното Споразумение. Договор на принципа Оферта-Реализация ще включва и Спецификация, Чертежи, Количествена Сметка и (може би) други Таблици. Договор на принципа Проектиране-Строителство ще включва и Изисквания на Възложителя и Предложение.

Договор на база Неразбита Сума

Lump Sum

Contact

 

Вид Договор, съгласно който Участникът в Търга предлага неразбита  (без отделни позиции  б.р.) цена за изпълнение на Работите, като по този начин поема риска от възможността материалните количества за Работите да се различават от изчислените при финализирането на Стойността от Тръжните Документи.

Договор с Измерване

Remeasurement Contract

Вид Договор, съгласно който Участникът в Търга остойностява Количествена Сметка и съгласно който плащането, дължимо на Изпълнителя, се базира на действителните материални количества на завършените Работи.

Договорна Цена

Contract Price

Сумата, която е дължима и платима на Изпълнителя за изпълнението на Работите. При Договор с Измерване Договорната Цена се определя чрез действителните материални количества на завършената работа.

Договорни Условия

Conditions of

Contract

Документът, който определя основните условия на Договора, общите задължения на Страните по силата на Договора, както и разпределянето на рисковете и последствията от тях.

Договорно Споразумение

Contract

Agreement

Официалното споразумение между Страните, което потвърждава или установява Договора.

Документи на Изпълнителя

Contractor’s Documents

Изчисленията, компютърните и други програми, чертежите, ръководствата, макетите и другите документи  от техническо естество, които Изпълнителят трябва да осигури съгласно Договора

Държава

Country

Държавата, в която се изпълняват Работите и до която се доставя Технологичното Оборудване и Материалите.

Задържани Пари

Retention Money

Натрупаните пари (ако са посочени в Договора), които Възложителят отбива и задържа от плащанията, дължими на Изпълнителя, и които се изплащат чак след завършване.

Извънредно Обстоятелство

Force Majeure

Изключително събитие или обстоятелство, което удовлетворява критериите за Извънредно Обстоятелство, посочени в Договора.

Изисквания на Възложителя

Employer’s Requirements

Съгласно Договор на принципа Проектиране-Строителство – документът, издаден от Възложителя на Участника в Търга, включен и в Договора, както и всички допълнения и изменения на тези изисквания в съответствие с Договора. Този документ може да определя необходимия обхват, необходимите стандарти и критерии за проектиране, както и други изисквания към Работите.

 

 

 

Изменение

Variation

 

Изменение на онези работи, които Изпълнителят трябва да изпълни по силата на Договора. При Договор на принципа Оферта-Строителство Изменението може да бъде указано чрез промяна на Спецификацията или даден Чертеж. При Договор на принципа Проектиране-Строителство Изменението може да бъде указано или одобрено след като бъде предложено от проектантите на Изпълнителя.

Изпитания при Завършване

Tests on      Completion

Изпитанията, които от Изпълнителя се изисква да проведе преди Работите (или може би Участък) да бъдат приети от Възложителя, всичко това в съответствие с Договора.

Изпитания след Завършване

Tests after Completion

Изпитанията, които трябва да бъдат проведени след като Работите (или може би Участък) бъдат завършени и приети от Възложителя, всичко това в съответствие с Договора.

Изпълнител

Contractor

Страната, чиито Тръжни Документи са приети от Възложителя и която е отговорна за изпълнението на Работите; включително и законните правоприемниците на тази Страна.

Инженер

Engineer

Консултант-инженер или друг специалист, който Договорът изисква да бъде назначен от Възложителя и който може да бъде физическо лице, инженерна фирма или Консорциум (или друго Сдружение) на такива фирми.

Инфраструктурен Проект с Частно Финансиране

Privately Financed Infrastructure  Project

Проект, за което Концесионерът получава финансиране, проектира и осигурява напълно оборудвани Работи, готови за експлоатация, и след това експлоатира и поддържа Работите по време на Срока на Концесията, като получава плащания по отношение на резултата от експлоатацията (например произведена мощност или пречистена вода). След това Работите се приемат от собственика на проекта.

Клиент

Client

Страната, за която Консултантът извършва Услуги по силата на Консултантско Споразумение.

Количествена Сметка

Bill of Quantities

При Договор с Измерване - документът, който се издава от Възложителя и който се попълва от Участника в Търга и се предава заедно с Тръжните Документи, както са включен в Договора. За всяка позиция от работите този документ съдържа материалното количество, единичната цена и стойността (или крайната цена) за работата. Всяка стойност представлява произведението на количеството и единичната цена (в пари за единица количество).

Комисия за Преглеждане на Спорове (КПС)

Dispute Review  Board (DRB)

Група, обикновено от три лица, към които даден спор между Страните първоначално се отнася съгласно процедура, която може да включва представяне на доказателства и която обикновено завършва с издаване на необвързващи препоръки за уреждане на спора от Комисията. Препоръките могат да станат обвързващи, ако никоя от Страните не предаде необходимото уведомление.

Комисия за Разрешаване на Спорове (КРС)

Dispute     Adjudication Board or DAB

Група от едно или три лица, към които даден спор между Страните първоначално се отнася за Разрешаване, което завършва с решение на Комисията в съответствие с Договора. Обикновено решението ще бъде обвързващо, освен ако и докато не бъде ревизирано чрез приятелско разрешаване, арбитраж или съдебен процес.

Компютърна

Програма

Program

Кодирани инструкции, използвани от компютър; или американският правопис на думата програма.

Консорциум

Consortium

Сдружение, включващо две или повече страни, всяка от които поема отговорност за определена част от задълженията, поети от Сдружението.

 

 

Консултант

Consultant

Консултант-инженер или друг специалист, който може да бъде физическо лице, инженерна фирма или Консорциум (или друг вид Сдружение) на такива фирми и който извършва Услугите за даден Клиент съгласно Консултантското Споразумение.

Консултантско Споразумение

Consultancy Agreement

Споразумение за услуги, съгласно което Консултантът извършва Услугите за Клиента, който може да бъде (например) Възложителя или даден Изпълнител на договор Проектиране-Строителство.

Концесионер

Concessionaire

Съгласно СЕП или друга подобна процедура – страната, чиито Тръжни Документи са приети и която е отговорна за осигуряването на Работите, експлоатацията и поддръжката по време на Срока на Концесията; включително законните правоприемниците на тази страна.

М Т К

I C C

Международна Търговска Камара със седалище на адрес 38 Cours Albert 1er, 75008 Paris, France. Вж. www.iccwbo.org

Материали

Materials

Най-различни неща (различни от Технологичното Оборудване), които от Изпълнителя се изисква да достави и включи в Окончателните Работи, както е посочено в Договора.

Местна Валута

Local Currency

Валутата на Държавата, в която ще се изпълняват Работите и до която ще се доставя Технологичното Оборудване и Материалите.

Назначен Подизпълнител

Nominated Subcontractor

Подизпълнител, който Изпълнителят е задължен (от Възложителя или условията на Договора) да назначи, но за когото Изпълнителя носи отговорност; включително законните правоприемниците на този Подизпълнител.

На ключ

Turnkey

Процедура за реализация, съгласно която Изпълнителят или доставчикът проектира и изпълнява Работи, които са готови за експлоатация от Възложителя (при “завъртане на ключа”) и които е възможно да включват цялото необходимо обзавеждане, прибори и оборудване.

Оборудване на Възложителя

Employer’s Equipment

Апаратите и машините (ако има такива), които Възложителят трябва да осигури за ползване от Изпълнителя, както е определено в Договора.

Оборудване на Изпълнителя

Contractor’s Equipment

Машините, апаратите и всичко останало (различно от Временните Работи и Оборудването на Възложителя, ако има такива), необходимо на Изпълнителя за изпълнението на Работите. Оборудването на Изпълнителя не включва каквото и да е, предназначено да формира или формиращо част от Окончателните Работи

Обхват на Услугите

Terms of Reference

Документът, който обикновено се изготвя от Клиента и се изпраща на възможен Консултант и който описва предложения обхват на Услугите.

Окончателен Отчет

Final Statement

Отчетът, предаден от Изпълнителя, за да получи окончателното плащане, както е договорено.

Окончателни Работи

Permanent Works

Работите, които Изпълнителят трябва да изпълни и предаде на Възложителя, както е посочено в Договора.

Открит Търг

Open Tendering

Процедура за реализация, съгласно която всяко лице може да получи Тръжно Досие и да предаде Тръжни Документи за Работите без Преквалификация. Възможно е, обаче, да е необходима Постквалификация.

Отчет

Statement

Отчет, предаван от Изпълнителя като част от заявление за плащане.

Оферта и Оферент

Bid and Bidder

Тръжните Документи и Участника в Търга: вж. по-долу.

 

 

Оферта-Реализация

Bid-Build

Процедура за реализация, съгласно която Възложителят осигурява по-голямата част (или всички) детайли по проектирането. Изпълнителят осигурява изпълнението на Окончателните Работи в съответствие с проектирането на Възложителя и извършва проектирането на Временните Работи и (може би) определени части от Окончателните Работи, както е определено в Договора.

Персонал на Възложителя

Employer’s  Personnel

Лицата, които Възложителят ползва на Площадката (различни от Персонала на Изпълнителя), които могат да включват: екипа, работниците и други служители на Възложителя; както и екипа, работниците и други служители на Инженера или Представителя на Възложителя.

Персонал на Изпълнителя

Contractor’s Personnel

Лицата, които Изпълнителят ползва на Площадката, включително: екипа на Изпълнителя, работниците и други служители; екипа, работниците и други служители на всеки Подизпълнител; както и всички други лица, които подпомагат Изпълнителя при изпълнението на Работите.

Писмо за Покана

Letter of Invitation

Писмото на Възложителя до Участника в Търга или публикуваните обяви, съдържащи покана за изготвяне и предаване на Тръжни Документи.

Писмо за Приемане

Letter of    Acceptance

Писмото на Възложителя до Участника в Търга, чрез което официално се приема офертата, съдържаща се в Тръжните Документи.

Писмо към Търга

Letter of Tender

Писмото на Участника в Търга към Възложителя с официално предложение за изпълнение на Работите.

Площадка

Site

Местата, осигурени от Възложителя, където ще се изпълняват Работите и на които ще се доставя Технологичното Оборудване и Материалите.

Подизпълнител

Subcontractor

Страна, която Изпълнителят избира да изпълни част от Работите, но за която Изпълнителят носи отговорност по силата на Договора; включително законните правоприемниците на тази страна.

Помирение

Conciliation

Процедура, при която даден спор се отнася до Помирител, която може да включва представяне на доказателства и която може да завърши с обвързващо споразумение между Страните. Ако такова споразумение не бъде постигнато, процедурата е безрезултатна. Тогава от Помирителя може да се изиска да даде необвързващи препоръки, които могат да вземат предвид и аспекти, различни от тези, произтичащи по силата на Договора.

Помирител

Conciliator

Лице, до което даден спор между Страните се отнася за Помирение.

Поправка-Експлоатация-Предаване (ПЕП)

Repair-Operate-Transfer (ROT)

Процедура за реализация, съгласно която Концесионерът поправя и обновява дадено съществуващо съоръжение до готовност за експлоатация, и след това експлоатира и поддържа съоръжението по време на Срока на Концесията. След това съоръжението се предава обратно на собственика на проекта.

Посредничество

Mediation

Процедура, при която даден спор се отнася до Посредник, която може да включва представяне на доказателства и която може да завърши с обвързващо споразумение между Страните. Ако такова споразумение не бъде постигнато, процедурата е безрезултатна. Тогава от Посредника може да се изиска да даде необвързващи препоръки, които могат да вземат предвид и аспекти, различни от тези, произтичащи по силата на Договора.

Постквалификация

Post-qualification

Частта от процедурата за Открит Търг, която се извършва след приемането на тръжните документи и по време на която Възложителят оценява възможностите на даден Участник в Търга да изпълни Договора.

 

Предложение

Proposal

При Консултантско Споразумение:

При Договор на принципа Проектиране-Строителство:

Предложението на Консултанта да изпълни Услугите.

Предложението на Участника в Търга за изпълнение на Работите, което става Предложение на Изпълнителя

Предложение на Изпълнителя

Contractor’s

Proposal

При Договор на принципа Проектиране-Строителство – Предложението, предадено заедно с Тръжните Документи, както е включено в Договора, което включва предварителен или идеен проект за  Работите.

Представител

Representative

Лицето, представляващо съответната страна, дефинирана в Договора.

Преквалификация

Prequalification

Частта от процедурата за реализация, която се извършва преди издаването на Тръжното Досие и по време на която заинтересованите лица кандидатстват, за да бъдат допуснати за участие в търга за даден Договор, а Възложителят анализира техните заявления и оценява техните възможности да изпълнят Договора.

Приватизация

Privatization

Процесът на прехвърляне на държавната собственост в частно владение.

Приета Договорна Стойност

Accepted Contract Amount

Стойността, която се предлага от Участника в Търга и която се приема от Възложителя чрез Писмото за Приемане, за изпълнение на Работите в съответствие с Договора.

Приложение към Тръжната Документация

Addendum to Tender Documents

Документ, изпратен до всеки Участник в Търга по време на Тръжния Срок, с който се изменя Тръжната Документация, издадена преди това за всеки Участник в Търга.

Приложение към Търга

Appendix to Tender

Страниците, които се прилагат към Писмото към Търга и които дефинират различни въпроси, на които се позовават Договорните Условия.

Приятелско Разрешаване

Amicable Settlement

Разрешаване/уреждане на спор чрез директни преговори или чрез друг метод, който и двете Страни приемат, че могат приятелски да изпълнят.

Програма

Programme

 

Документ, който обикновено се изготвя и издава от Изпълнителя и който показва предложеното разпределение във времето на всеки етап от изпълнението на Работите.

Проектиране-Строителство

Design-Build

Процедура за реализация, съгласно която Изпълнителят проектира и изпълнява Работите.

Проектиране-Строителство-Финансиране-Експлоатация (ПСФЕ)

Design-Build-

Finance-Operate

(DBFO)

Процедура за реализация, съгласно която Концесионерът осигурява финансиране, проектира и осигурява напълно завършени Работи, готови за експлоатация, и след това експлоатира и поддържа Работите по време на Срока на Концесията, като получава плащания по отношение на резултата от експлоатацията (например произведена мощност или пречистена вода). След това Работите се приемат от собственика на проекта.

Работи

Works

Окончателните и Временните Работи, които Договорът изисква от Изпълнителя да осигури.

Разрешаване на Спорове

Adjudication

Това е процедура, при която даден спор се отнася до Споразумител, която може да включва представяне на доказателства и която завършва с решението на Споразумителя в съответствие с Договора. Обикновено решението ще бъде обвързващо, освен ако и докато не бъде ревизирано чрез приятелско разрешаване, арбитраж или съдебен процес.

 

Разходи

Cost

Разходите, направени (или които ще бъдат направени) от Изпълнителя на или извън Площадката, включително режийни и подобни разходи, но изключващи печалба.

Рационализация

Value Engineering

Процедура, съгласно която дадено инженерно проектиране се ревизира с цел повишаване на ползата от завършените Работи за Възложителя.

Световна Банка

World Bank

Международната Банка за Възстановяване и Развитие и Международната Асоциация  за Развитие със седалище на адрес 1818 H Street N W, Washington DC 20433, USA. Вж. www.worldbank.org

Сдружение

Joint Venture

Две или повече страни, които заедно поемат рискове с цел печалба.

Сертификат за Изпълнение

Performance Certificate

Сертификатът, който се издава по силата на Договора, когато посоченото сертифициращо лице прецени, че Изпълнителят е изпълнил всичките си задължения съгласно Договора.

Сертификат за Плащане

Payment Certificate

Сертификат, който се издава по силата на Договора и който упоменава сумата, която сертифициращият преценява че е дължима за изплащане на Изпълнителя.

Сертификат за Приемане

Taking-Over Certificate

Сертификат, който се издава по силата на Договора, когато определеното сертифициращо лице прецени, че всички или част от Работите са завършени и са готови за приемане от Възложителя.

Спецификация

Specification

При Договор на принципа Оферта-Строителство – техническият документ, издаван от Възложителя на Участниците в Търга, както е включен в Договора, както и евентуалните допълнения и изменения към тази спецификация в съответствие с Договора. Спецификацията обикновено посочва техническите изисквания за Работите.

Споразумител

Adjudicator

Лице, до което даден спор между Страните се отнася за Разрешаване.

Срок за Завършване

Time for       Completion

Срокът, посочен в Договора като този, в рамките на който от Изпълнителя се изисква да завърши Работите (или може би Участък), изчислен от Датата за Започване.

Срок за Съобщаване на Дефекти

Defects Notification Period

Срокът, посочен в Договора за съобщаване на дефекти, изчислен от датата, на която Работите (или може би Участък) са завършени и приети.

Срок на Концесия

Concession Period

Съгласно СЕП или друга подобна процедура – срокът, по време на който Концесионерът експлоатира и поддържа Работите и получава плащания, които обикновено са предназначени за покриване на капиталните разходи по осигуряването на Работите, както и разходите за експлоатация и поддръжка. Тези плащания могат да се основават на резултата от експлоатацията (например произведената мощност или пречистената вода) или други разноски по отношение на ползването на съоръженията или крайния продукт, произведен от тях.

Срок на Търга

Tender Period

Срокът, който започва, когато всеки Участник в Търга може да получи Тръжно Досие и който изтича на последната дата за предаване на Тръжни Документи за приемане от Възложителя.

Стоки

Goods

Оборудването на Изпълнителя, Материалите, Технологичното Оборудване и Временните Работи, както и всяка част от тях.

Страна

Party

Едната от двете страни, които сключват Договор с другата и които обикновено са Възложителят и Изпълнителят.

 

 

Строителство-Владеене-Експлоатация-Предаване (СВЕП)

Build-Own-

Operate-Transfer

(BOOT)

Процедура за реализация, съгласно която Концесионерът проектира и осигурява напълно оборудвани Работи, готови за експлоатация, като след това владее, експлоатира и поддържа Работите по време на Срока на Концесия. След това Работите се връщат на собственика на проекта.

Строителство-Експлоатация-Обучение-Предаване (СЕОП)

Build-Operate-

Train-Transfer

(BOTT)

Процедура за реализация, съгласно която Концесионерът проектира и осигурява напълно оборудвани Работи, готови за експлоатация, като след това експлоатира и поддържа Работите по време на Срока на Концесия. След това Работите се приемат от собственика на проекта, чиито работници преди това са били обучени от Концесионера.

Строителство-Експлоатация-Предаване (СЕП)

Build-Operate-

Transfer

(BOT)

Процедура за реализация, съгласно която Концесионерът проектира и осигурява напълно оборудвани Работи, готови за експлоатация, като след това експлоатира и поддържа Работите по време на Срока на Концесия. След това Работите се приемат от собственика на проекта.

Таблици

Schedules

Документът, който се издава от Възложителя, попълва се от Участника в Търга и се предава заедно с Тръжните Документи, за да бъде включен в Договора. Този документ съдържа данни и информация, която Възложителят желае Участникът в Търга да посочи и която Страните желаят да стане част от Договора.

Технологично Оборудване

Plant

Машините и апаратите, които Изпълнителят трябва да осигури и предаде на Възложителя, както е посочено в Договора.

Тръжна Документация

Tender Documents

Комплект документи, които:

  • Възложителят издава за даден Участник в Търга (и които понякога се наричат “Тръжно Досие”) или
  • Участникът в Търга предава на Възложителя.

Тръжна Сума

Tender Sum

Сумата, предложена от Участника в Търга за изпълнение на Работите в съответствие с Договора.

Тръжни Документи

Tender

Комплект документи, които Участникът в Търга е попълнил и предал на Възложителя.

Тръжно Досие

Tender Dossier

Комплектът документи, които Възложителят издава за даден Участник в Търга, за да може той да изготви и предаде Тръжни Документи.

Указания към Участниците в Търга

Instructions to Tenderers

Документът, който се издава за Участниците в Търга заедно с Тръжното Досие, който съдържа подробности, приложими за Тръжния Срок (например приготовленията за посещение на Площадката и за приемането и отварянето на Тръжните Документи) и който по тази причина не трябва да става част от Договора.

Условна Сума

Provisional Sum

Сума, изрично описана в Договора като условна сума, за изпълнението на която и да е част от Работите или за доставка на Технологично Оборудване, Материали или услуги. Тъй като е условно, плащането, дължимо на Изпълнителя, ще зависи от работата, която се изисква от него да изпълни, ако има такава.

Услуги

Services

Услугите, които даден Консултант трябва да осигури, както е посочено в неговото Консултантско Споразумение.

Участник в Търг

Tenderer

Лицето, което получава Тръжното Досие и впоследствие предава Тръжните Документи за приемане от Възложителя.

 

 

 

Участък

Section

Част от Работите, която е изрично дефинирана в Договора като Участък и за която може да бъде указано, че е задължително да бъде завършена от Изпълнителя и приета от Възложителя преди други части на Работите.

Чертежи

Drawings

Съгласно Договор на принципа Оферта-Реализация – чертежи на Работите, както са включени в Тръжното Досие, както и евентуалните допълнителни или изменени чертежи, издадени от (или от името на) Възложителя по силата на Договора.

Чужда Валута

Foreign Currency

Валута, определена в Договора като валута, в която Изпълнителят ще получава дължими плащания, различна от Местната Валута.

U N C I T R A L

U N C I T R A L

Комисия по Международно Търговско Право към Обединените Нации. Вж. www.uncitral.org

 


FIDIC Form of Contract_