• BG
  • EN

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Българска асоциация на архитектите инженерите - консултанти” (БААИК) на основание чл. 26, ал.3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел свиква ГОДИШНО ОБЩО ОТЧЕТНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ на членовете на сдружението на 17 СЕПТЕМВРИ, 2020 г. (ЧЕТВЪРТЪК) от 9.00 часа /регистрацията започва в 08.30 ч./ в гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 58, офис център „Проджект Лаб“, зала „Хармония“.

 

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ  Годишното общо отчетно - изборно събрание ще се проведе същия ден (17 Септември,  2020 г.) от 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

 

Събранието ще се проведе при всички мерки срещу Ковид - 19.

 

Носенето на маски / шлемове е задължително!

 

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ГОДИШНОТО ОБЩО - ОТЧЕТНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ, ОБНАРОДВАНА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

 

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА БААИК КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ, 2019

 

УПРАВЛЕНСКИ СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ НА БААИК ОТ 1 ЯНУАРИ, 2020 ДО 31 АВГУСТ, 2020 

 

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА БААИК ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИНЖ. АТАНАС АНГЕЛОВ

 

ДОКЛАД ОТ КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ НА БААИК ЗА РАБОТАТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ